Περιβάλλον

Τεύχος: 13 (58)

  • Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μία διδακτική μέθοδο, την Ιστοριογραμμή/Storyline. Συζητά το αν αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ως μια εναλλακτική μορφή ενταξιακής παιδαγωγικής προσέγγισης για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από ένα παράδειγμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το κείμενο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται αδρά η πορεία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα από πλευράς εθνικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Ακόμη, διασαφηνίζονται οι όροι «ένταξη» και «ενταξιακή εκπαίδευση», ενώ επιχειρείται η σύνδεσή της με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η Ιστοριογραμμή/Storyline ως μία διδακτική μέθοδο, που συνδέεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Ενταξιακή Εκπαίδευση. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η Ιστοριογραμμή/Storylineμπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στην συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, να δράσει επικουρικά στο έργο των εκπαιδευτικών, και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τεύχος: 11 (56)

Τεύχος: 10 (55)

Τεύχος: 6 (51) - 2014

  • Η καλλιέργεια ενεργών πολιτών αποτελεί βασική επιδίωξη της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο του ενεργού πολίτη ως κρίσιμη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συζητούνται ζητήματα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις του ενεργού πολίτη καθώς επίσης, με τις διαδικασίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία για την καλλιέργεια του. Τέλος, διαπιστώνονται βασικές προκλήσεις που τα σύγχρονο σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει σε παιδαγωγικό και κοινωνικό επίπεδο προκειμένου να συμβάλει στην καλλιέργεια ενεργών πολιτών.

Τεύχος: 1 (46)

Εγγραφή στο Περιβάλλον