Οδηγίες Συγγραφής

Υποβολή κειμένων – Οδηγίες συγγραφής


Α. Γενικές οδηγίες

 • Το περιοδικό “για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” της ΠΕΕΚΠΕ, στην ενότητα «ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ» δημοσιεύει άρθρα και κείμενα από επιστημονικές ερευνητικές εργασίες, μελέτες, καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις κλπ, κατόπιν κρίσης της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού. Τα άρθρα να αποστέλλονται στο email: peekpemagazine+krisi@gmail.com (το + είναι απαραίτητο)
 • Στις υπόλοιπες «ΕΝΟΤΗΤΕΣ», όπως π.χ. ΠΕ στο σχολείο, Θεσμικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο της ΠΕ, Συνεντεύξεις, Βιβλιοκριτική κλπ, δημοσιεύει εργασίες κατόπιν κρίσης της συντακτικής επιτροπής. Τα άρθρα να αποστέλλονται στο email: peekpemagazine+keimena@gmail.com (το + είναι απαραίτητο)
 • Συνεπώς κάθε συγγραφέας στέλνοντας το κείμενο του στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιλέγει εάν επιθυμεί η εργασία του να κριθεί  από την επιστημονική επιτροπή και να αναρτηθεί στην ενότητα «ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ»  ή εάν επιθυμεί να αναρτηθεί στις υπόλοιπες  «ΕΝΟΤΗΤΕΣ» του περιοδικού.
 • Τα κείμενα δεν έχουν αυστηρό περιορισμό στο μέγεθος, αλλά καλό θα είναι να μην υπερβαίνουν τις 5000 λέξεις και να είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου: Microsoft Word (doc ή docx), ή OpenOffice (odt). Τα διαγράμματα θα πρέπει να μετασχηματίζονται με μορφή εικόνας jpg, jpeg ή png και να στέλνονται και ως συννημένα αρχεία. Η κάθε εικόνα δε θα πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος τα 512Κb.
 • Στα κείμενα εκτός από τα ονόματα, τις ιδιότητες και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς,  να αναγράφεται ένα τηλέφωνο για την επικοινωνία μεταξύ μας, το οποίο δε θα δημοσιοποιείται.
 • Στην αρχή κάθε εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει μια περίληψη περίπου 150 λέξεων και 3-5 λέξεις κλειδιά, που αφορούν το κείμενο.
 • Οι εργασίες που υποβάλλονται, θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, τεκμηριωμένες βιβλιογραφικά και να δίνεται έμφαση, τόσο στη θεωρητική υποστήριξη της μελέτης, όσο και στη μεθοδολογία.
 • Η εργασία που υποβάλλεται, δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή να έχει υποβληθεί για δημοσίευση η ίδια ή η παραλλαγή της, σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό περιοδικό.

Β. Για την Ενότητα «ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ»

Μορφή εργασιών

Ισχύουν όσα στις γενικές οδηγίες συγγραφής των κειμένων

Ενότητες

Η εργασία αποτελείται από μη αριθμημένες ενότητες με τους κατάλληλους τίτλους και υπότιτλους, σύμφωνα με το πρότυπο εργασιών.

Σχήματα και πίνακες

 • Τα σχήματα και οι πίνακες, σε μορφή εικόνας ενσωματώνονται στο σώμα του κειμένου με στοίχιση στο κέντρο
 • Τα σχήματα και οι πίνακες που αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από υπότιτλους, τοποθετημένους αμέσως κάτω από το σχήμα, ή πάνω από τον πίνακα αντίστοιχα. Στην περίπτωση που το κείμενο συνοδεύεται από εικόνες, το μέγεθος κάθε εικόνας, να μη ξεπερνά τα 512Kb και να είναι σε μορφή jpg, jpeg ή png.
 • Οι πίνακες που αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και περιγράφονται από τίτλους. Περιέχουν μόνο οριζόντιες γραμμές, οι οποίες ορίζουν την αρχή και το τέλος τους και διαχωρίζουν τα δεδομένα από τους τίτλους

Αναφορές

Οι βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το τρέχον πρότυπο APA (American Psychological Association). Επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία έκδοσης όπως (Gough 1987) ή (Jickling & Spork 1998). Άρθρα με περισσότερους από 3 συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται μέσα στο κείμενο ως (Κοσμίδης κ.ά.2005). Αναφορές περισσότερες της μιας αναφέρονται ως (Jickling & Spork 1998, Sauve 1999).

Οι αναφορές διατάσσονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά προτάσσοντας τις ξενόγλωσσες, ενώ στο βασικό σώμα του κειμένου θα πρέπει παρουσιάζεται η αντίστοιχη αναφορά. Αν όμως υπάρχουν και υποσημειώσεις (επεξηγηματικές ή συμπληρωματικές) αυτές να δίνονται κατά αύξοντα αριθμό και να παρατίθενται στο τέλος του κειμένου (endnotes)

Λεπτομερείς οδηγίες για τη συγγραφή κειμένων και τη μορφοποίηση βιβλιογραφίας το πρότυπο ΑΡΑ βρίσκονται στις διευθύνσεις:


Γ. Για την Ενότητα «Η ΠΕ στα σχολεία»

Κείμενα που παρουσιάζουν την ΠΕ στα σχολεία, να αναγράφουν το Σχολείο, το Θέμα, τους υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος, τη σύνθεση της ΠΟ (σχολικές τάξεις) και να περιλαμβάνουν περίληψη του προγράμματος (300λέξεις), καθώς και δείγματα οπτικού υλικού, εφόσον υπάρχει, ή οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο π.χ. στο youtube (για ταινίες) κλπ.

Για να έχει αξία για όλους η ανταλλαγή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με την Π.Ε στα σχολεία, στα κείμενα-άρθρα που αποστέλλονται, να μην επαναλαμβάνονται ομοιόμορφα όλα τα στάδια του κάθε προγράμματος, αλλά να αναφέρονται αναλυτικά, μόνον οι πρωτότυπες και καινοτόμες δραστηριότητες ή δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά την εξέλιξη του προγράμματος. Στα κείμενα αυτά, σημαντικό είναι να δίνεται έμφαση σε κρίσεις, εκτιμήσεις ή στοιχεία αναστοχασμού και αξιολόγησης της εμπειρίας.

Εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν προγράμματα Π.Ε σε σχολεία που διατηρούν ιστοσελίδα, μπορούν να αποστέλλουν στο περιοδικό μόνο περίληψη του προγράμματός τους (μέχρι 300λέξεις) και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας τους, στην οποία βρίσκεται αναρτημένο το πρόγραμμα.