Τεύχος 13 (58)

της σύνταξης

 • Η έννοια της αειφορίας  έχει σήμερα διεισδύσει στην ατζέντα κάθε διεθνούς και εθνικής  πολιτικής. Η  αέναη ανάπτυξη ως το κύριο δομικό στοιχείο του  κυρίαρχου καπιταλιστικού συστήματος, επινόησε την αειφόρο ανάπτυξη στην αναζήτηση της ισορροπίας  ανάμεσα στην ασύδοτη οικονομία , την κοινωνία και το περιβάλλον και σε αυτή την προσπάθεια  στρατεύτηκαν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί  όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ, UNESCO,  κλπ.

Άρθρα με κρίση

 • Η παρούσα εργασία παρουσιάζειτις απόψεις και την εμπειρία των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη συμμετοχή τους στην πορεία μετασχηματισμού του σχολείου σε Αειφόρο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, που συμμετείχαν και κλήθηκαν να εκτιμήσουν την εμπειρία τους. Η ερευνητική μέθοδος, που επιλέχθηκε, ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συμμετοχή στο Βραβείο Αειφόρου Σχολείου κατάφερε να ενεργοποιήσει βελτιωτικές αλλαγές στην κουλτούρα της σχολικής και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας. Ανέδειξε ένα σχολείο που προωθεί και υιοθετεί την αειφορία στην καθημερινή λειτουργία και πρακτική του, επιτυγχάνοντας μέσα από τη συνεργασία, τη συμμετοχική δράση όλων των εμπλεκομένων μερών, το άνοιγμα στην κοινωνία και τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και ζωής τόσο στη σχολική μονάδα, όσο και στην τοπική κοινότητα. Τέλος, ανέδειξε τον παράγοντα του διευθυντή, των εκπαιδευτικών και των γονέων ως καθοριστικούς στη δρομολόγηση του αειφόρου σχολείου.
 • Οι έννοιες της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης δημιουργούν συχνά παρανοήσεις, λόγω και του σχετικά ασαφούς περιεχομένου τους. Η κριτική που έχει ασκηθεί από αρκετούς ερευνητές, τόσο στις προηγούμενες έννοιες, όσο και σε αυτή της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί αντικείμενο του κειμένου αυτού. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή εξετάζει την εξέλιξή τους, μετά και την ολοκλήρωση της δεκαετίας της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φανερή η απουσία διαδικασιών συμμετοχικού διαλόγου από την κοινωνία των πολιτών ή την εκπαιδευτική κοινότητα, κατά τη φάση της εισαγωγής και προώθησής τους από διεθνείς οργανισμούς. Προτείνεται μια περισσότερο κριτική θεώρηση των εννοιών αυτών, έναντι της χωρίς όρους αποδοχής και χρήσης τους από την εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.
 • Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μία διδακτική μέθοδο, την Ιστοριογραμμή/Storyline. Συζητά το αν αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ως μια εναλλακτική μορφή ενταξιακής παιδαγωγικής προσέγγισης για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από ένα παράδειγμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το κείμενο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται αδρά η πορεία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα από πλευράς εθνικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Ακόμη, διασαφηνίζονται οι όροι «ένταξη» και «ενταξιακή εκπαίδευση», ενώ επιχειρείται η σύνδεσή της με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η Ιστοριογραμμή/Storyline ως μία διδακτική μέθοδο, που συνδέεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Ενταξιακή Εκπαίδευση. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η Ιστοριογραμμή/Storylineμπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στην συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, να δράσει επικουρικά στο έργο των εκπαιδευτικών, και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο

 • Εισαγωγή

   Πρόγραμμα με θέμα: «Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν»  και για τρία συνεχή χρόνια (2009 -2011), πραγματοποίησαν μαθητές της 3ης και της 4ης τάξης του  42ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τις  δύο σχολικές χρονιές 2009-2010  πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με δίκτυο Unesco – Semep και συνεχίστηκε και την επόμενη σχολική χρονιά

Περιβάλλον και Κοινωνία

 • Η δρ. Τζέιν Γκούντολ (Dr. Jane Goodall), πρωτευοντολόγος, ανθρωπολόγος, Πρέσβειρα Ειρήνης του Ο.Η.Ε, Δέσποινα της Αυτοκρατορίας της Αγγλίας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιστήμονες του 20ου αιώνα. Οι ανακαλύψεις της δρ. Γκούντολ σχετικά με την συμπεριφορά και την οικολογία των χιμπαντζήδων, άλλαξαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ζώα, καθώς και τον άνθρωπο. Γνώσεις που σήμερα θεωρούνται δεδομένες κατάφεραν τότε να ταράξουν τα νερά της επιστημονικής κοινότητας, καθώς τα αποτελέσματα της γινόντουσαν γνωστά μέσα από τις φωτογραφίες και τα άρθρα του National Geographic.
 • Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε από το περιφερειακό Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO Bangkok και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας από τη μελέτη που είχε διεξαχθεί ως μέρος του προγράμματος Happy Schools, σε 30 χώρες της ΝΑ Ασίας και Ειρηνικού. Την αναφορά έγραψε ο Alienor Salmon που οργάνωσε την όλη ιδέα (concept) και τις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και τις μεθόδους της έρευνας. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, διευθυντές σχολείων και υποστηρικτικό προσωπικό σχολείων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, διοργανώθηκε το ASEAN Schools Workshop (Νοέμβριος 2014) και Happy School Seminar (Ιούνιος 2015).

Ενημέρωση - Συνέδρια

 • Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 • Η Αειφόρουμ σε συνεργασία με το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά και με άλλους έγκριτους φορείς, ανέλαβαν το έργο της διοργάνωσης ενός συνεδρίου που θα δώσει στους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε εθελοντικές οργανώσεις και σε φορείς που ασχολούνται γενικά και ειδικά με το αειφόρο σχολείο βήμα για την παρουσίαση εργασιών, άρθρων, πρωτοβουλιών, καινοτομιών και καλής πρακτικής, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το σχολείο και ειδικότερα με το αειφόρο.

Βιβλιοπαρουσίαση