Τεύχος 11 (56)

της σύνταξης

Άρθρα με κρίση

  • Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή των αντιλήψεων, απόψεων και στάσεων των φοιτητών υποψήφιων επαγγελματιών στο χώρο του φυσικού περιβάλλοντος για το περιβάλλον και τα συνδεόμενα με αυτό ζητήματα. Η έρευνα διενεργήθηκε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2014 στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 101 τελειόφοιτοι σπουδαστές των Τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και η ερευνητική τεχνική ήταν αυτή ενός «κλειστού τύπου» ερωτηματολογίου.
  • Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο “Σκασιαρχείο Volunteens στη φύση” που υλοποιείται στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη σχολική χρονιά 2015-2016 με μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου προτείνεται να είναι δυναμική αξιολόγηση, με «διοικητικοκεντρική» προσέγγιση και χρήση του μοντέλου CIPP (Context, Input, Process, Product). Το θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης προσδιορίζεται αφού ληφθούν υπόψη προτάσεις αξιολόγησης της βιβλιογραφίας και συνδυαστούν τόσο με τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και με τα δομικά στοιχεία του προγράμματος και τις φάσεις αξιολόγησης του μοντέλου CIP
  • Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεσμός που στην Ελλάδα ανήκει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας, έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο ρόλος τους αναδεικνύεται κομβικός, καθώς o κτηριακός και άλλος εξοπλισμός που διαθέτουν, τους δίνει τη δυνατότητα να επιμορφώσουν εκπαιδευτικούς, μαθητές και την τοπική κοινότητα, σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία και γενικότερα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

Π.Ε στο σχολείο

Κ.Π.Ε και Κέντρα δια Βίου μάθησης

Περιβάλλον και Κοινωνία

Βιβλιοπαρουσίαση

Ενημέρωση

  • Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.