Προκήρυξη θέσεων Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αθήνα 10 /7/2012

Αριθ. Πρωτ.: 30

 Προς:

τη Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ.

 κα Ε. Φουσέκη

 Κοιν:

Σύλλογος Εκπ/κών Αγωγής Υγείας

Πανελλήνια Ένωση Εκπ/κών  Πολιτιστικών Θεμάτων 

Θέμα: «Προκήρυξη θέσεων Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Αγωγής Υγείας- Πολιτιστικών θεμάτων»

Αξιότιμη κα Δ/ντρια ΣΕΠΕΔ,

Λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας τις δυσκολίες λειτουργίας και υποστήριξης που προέκυψαν για τα καινοτόμα προγράμματα κατά τη σχολική χρονιά 2011-12 λόγω:

 α) της μείωσης σε έναν των Υπευθύνων Π.Ε, Α.Υ, Π.Θ των μεγάλων διευθύνσεων της χώρας,

 β) της συγχώνευσης των 3 δράσεων σε μία στις περισσότερες Διευθύνσεις της χώρας και την ανάληψη της ευθύνης στήριξης των προγραμμάτων από τον λεγόμενο Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος με διαφορετικά κριτήρια και προσόντα και για άλλες αρμοδιότητες είχε επιλεγεί,

 γ) της μεγάλης πανελλαδικής αύξησης των υποβληθέντων προγραμμάτων και  των αυξημένων αναγκών επιμορφωτικής στήριξης που προέκυψαν εξαιτίας των Νέων Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών, του προγράμματος  ΕΑΕΠ και της εφαρμογής των ερευνητικών εργασιών (projects) στην Α΄ Λυκείου,

 δ) της κατάργησης της μηνιαίας  αποζημίωσης  του Υπευθύνου με το ενιαίο μισθολόγιο,

 ε) της κατάργησης των εξόδων μετακίνησης  για επισκέψεις σχολικών μονάδων από  τους Υπεύθυνους των νομών της χώρας (οι χιλιομετρικές αποστάσεις από την έδρα του νομού είναι ιδαίτερα μακρινές )

και

εν όψει της προκήρυξης των θέσεων Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

επιθυμούμε να σας καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις με στόχο τη βελτίωση του θεσμού των καινοτόμων δράσεων και την αναβάθμιση του ρόλου των αντίστοιχων Υπευθύνων.

 Αναλυτικά:

  1. Αύξηση του αριθμού των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στις θέσεις Υπευθύνων Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.

Τη φετινή σχολική χρονιά, ο θεσμός λειτούργησε με μεγάλες ελλείψεις ως προς το προσωπικό. Έλαβαν παράταση θητείας μόνον εβδομήντα οκτώ (78) εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπσης και για τις τρεις καινοτόμες δράσεις, παρόλο που συγκριτικά με τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που κατατέθηκαν στη Δ/νσή σας -ειδικά στην Α/θμια Εκπ/ση- έχει παρατηρηθεί αύξηση των προγραμμάτων Π.Ε., Α.Υ. Π.Θ. Για του λόγου το αληθές, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ένας εκπαιδευτικός να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει σε μια Δ/νση Εκπ/σης 300-500 σχολικά προγράμματα, να έχει παράλληλη επιμορφωτική δράση, να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας και για τις τρεις δράσεις, να συνεργάζεται και να υποστηρίζει τις δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και να επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του με δικά του έξοδα, αφού το επίδομα που ελάμβανε και τα έξοδα μετακίνησης έχουν κοπεί!

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Α. Στις μικρές Δ/νσεις με ολιγάριθμα και μικρής δυναμικότητας σχολεία, την απόσπαση ενός εκπαιδευτικού και για τις τρεις δράσεις με αυξημένα ως προς αυτές αντίστοιχα προσόντα για την επιλογή του

 Β. Στις μεσαίες Δ/νσεις ένας εκπαιδευτικός ανά δράση (Π.Ε., Α.Υ. Π.Θ.)

 Γ. Στις μεγάλες Δ/νσεις της χώρας (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας) με μεγάλο αριθμό πολυδύναμων σχολικών μονάδων (σε κάθε σχολική μονάδα υπηρετούν περισσότεροι από 25 εκπ/κοί) αλλά και  Κυκλάδες και Δωδεκάνησα (λόγω νησιωτικού συμπλέγματος) δύο εκπαιδευτικοί ανά δράση

 Αναγνώριση του έργου των Υπ. Κ.Δ. ως διδακτικού.

Οι Υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων που αποσπώνται στις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, στηρίζουν και ενδυναμώνουν τα καινοτόμα προγράμματα. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός  και με ελάχιστο κόστος για την μέχρι τώρα εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων, αφού στον αδιαβάθμητο θεσμικό τους ρόλο εμφανίζονται με καθήκοντα παρακολούθησης, υποστήριξης, επιμόρφωσης και αξιολόγησης καθώς και σύνδεσης με την επιστημονική και την τοπική κοινότητα των προγραμμάτων. Οι Υπεύθυνοι Κ.Δ. βρίσκονται δίπλα στο μάχιμο εκπαιδευτικό, είναι εμψυχωτές και αρωγοί στο δύσκολο έργο που επιτελεί. Αποτελούν  το συνδετικό κρίκο των σχολείων με τις υπόλοιπες υποστηρικτικές δομές όπως τα Κέντρα Περιβ/κής Εκπ/σης, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, τα Κέντρα Πρόληψης κ.α.

Παρόλα αυτά και ενώ η διαδικασία επιλογής τους γίνεται με αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, το έργο τους(διοικητικό-επιμορφωτικό-καθοδηγητικό- διδακτικό) δεν μοριοδοτείται και δεν αναγνωρίζεται η σχετική προϋπηρεσία!

Αιτούμαστε: Την αναγνώριση των χρόνων υπηρεσίας σε θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ως διδακτική υπηρεσία με αναδρομική ισχύ, αφού α) προβλέπεται στο καθηκοντολόγιό του η στήριξη μαθητικών ομάδων και εξ αυτού του γεγονότος έχει σχεδόν καθημερινή επαφή με μαθητές/τριες μέσω των προγραμμάτων τους και β) το ίδιο δικαίωμα αποδίδεται  στους σχολικούς συμβούλους  μέσω της αντίστοιχης προκήρυξης (Y-17 / 21478 / Δ2 Μαρούσι,  21 / 2 / 2011)

Βελτιώσεις στο καθηκοντολόγιο και τις αρμοδιότητες των Υπευθύνων Καινοτόμων Δράσεων(Κ.Δ.)

Θα επιθυμούσαμε την ενδυνάμωση του θεσμού με την άρση κάποιων ανισοτήτων και τον καλύτερο σχεδιασμό και βελτίωση του καθηκοντολογίου, που θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στις παρούσες συνθήκες λειτουργίας του θεσμού.

Προς τούτο

  1. Θα πρέπει να προβλεφθεί, στην αρχή κάθε σχολικού έτους, σχεδιασμός και προγραμματισμός του έργου του Υπεύθυνου Κ.Δ., με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα επίτευξης αυτών, βάσει των οποίων θα αξιολογείται ενδιάμεσα ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς μέσα από την ετήσια απολογιστική έκθεση προς την άμεσα προϊστάμενη αρχή του.
  2. θα πρέπει να δοθεί στο καθηκοντολόγιο, ιδιαίτερη έμφαση στον επιμορφωτικό ρόλο του Υπευθύνου Κ.Δ. και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση ημερίδων, θεματικών συναντήσεων εργασίας με τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πρόγραμμα και εισαγωγικών ή θεματικών σεμιναρίων α΄και β΄επιπέδου, που θα αντιμετωπίσουν την αδυναμία στήριξης της πληθώρας των προγραμμάτων με τη δια ζώσης επικοινωνία  και τις επισκέψεις στα σχολεία.
  3.  Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πρέπει ως αδιαβάθμητο στέλεχος της εκπαίδευσης και με βάση τα προαναφερόμενα, να τυγχάνει του ιδίου σεβασμού  με τα υπόλοιπα στελέχη και να μην προσβάλλεται και περιορίζεται ο ρόλος του μέσα από διαδικασίες συλλογής υπογραφών που θα πιστοποιούν τις συνεργασίες του με τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς του.

Ευελπιστούμε πως μ’ αυτό τον τρόπο και τα αντίστοιχα κίνητρα, η εκπαίδευση να μπορέσει να κρατήσει σ’ αυτές τις θέσεις ανθρώπους με συσσωρευμένη εμπειρία και σοβαρές σπουδές (αφού για την επιλογή τους κρίνονται με τα ίδια επιστημονικά κριτήρια με τους σχολικούς συμβούλους), που μετά τις τελευταίες κρίσεις στελεχών νιώθουν «τιμωρημένοι και εγκλωβισμένοι» καθώς επίσης να προσελκύσει νέους με αρκετά προσόντα, αφού η θητεία τους θα θεωρείται σημαντική για αυτούς υπηρεσία και προσφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πιστεύοντας πως δεν περισσεύει κανείς στη μάχη για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών στην προστασία του Περιβάλλοντος, την πρόληψη της Υγείας και το σεβασμό του Πολιτισμικού αγαθού,

Προσβλέπουμε στις δικές σας θετικές ενέργειες.

 

Με εκτίμηση

 

                                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος

  

          Γ. Βλάχος                                                                             Ν. Στεφανόπουλος