1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου' (κατεύθυνση σπουδών: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη) οργανώνει την  1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (ΜΦ) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η συνάντηση θα γίνει στην Αθήνα, 20 με 21 Ιουνίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτήριο Κωστή Παλαμά.

Οι στόχοι της συνάντησης αυτής είναι:

  1. Η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών α' κύκλου (που έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν ήδη σε ΠΜΣ) και β' κύκλου (υποψηφίων διδακτόρων και διδακτόρων) και η συζήτηση πάνω σε αυτές σε ευρύ κύκλο ερευνητών/τριών, μελών ΔΕΠ και άλλων μεταπτυχιακών φοιτητών από τον χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ, με απώτερο στόχο την προώθηση της έρευνας στη χώρα μας, 
  2. Η ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και εμπειριών και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΥΔ, ΜΦ, ερευνητών και μελών ΔΕΠ.
  3. Η σύσφιξη και η τόνωση των σχέσεων μεταξύ των ερευνητών/τριών της ΠΕ/ΕΑΑ και η δημιουργία δικτύου επιστημόνων στα αντικείμενα της ΠΕ και ΕΑΑ στο πλαίσιο της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α..

Η επιστημονική συνάντηση απευθύνεται σε:

  1. Διδάκτορες και υποψηφίους/ες διδάκτορες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων στο αντικείμενο της ΠΕ/ΕΑΑ,
  2. Αποφοιτήσαντες μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που παρακολουθούν ΠΜΣ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κατεύθυνση σε συναφές με την ΠΕ/ΕΑΑ αντικείμενο,
  3. Μέλη ΔΕΠ που επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές και/ή μεταπτυχιακές διπλωματικές και/ή διδάσκουν σε ΠΜΣ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων στο αντικείμενο της ΠΕ/ΕΑΑ,
  4. Μέλη της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.,
  5. Άλλους ερευνητές στον χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ,
  6. Πτυχιούχους και προπτυχιακούς φοιτητές/τριες πανεπιστημιακών τμημάτων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε ΠΜΣ για την ΠΕ/ ΕΑΑ ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή,
  7. Εκπαιδευτικούς και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται ενεργά με την πράξη και/ή την έρευνα στον χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ.

 Εργασίες τους με τη μορφή προφορικών παρουσιάσεων και poster μπορούν να υποβάλουν όλοι όσοι υλοποιούν ή έχουν ολοκληρώσει έρευνα σε αντικείμενο στο χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ στο πλαίσιο οργανωμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ ή ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται υπό την επιστημονική ευθύνη μελών ΔΕΠ.

 Περισσότερες πληροφορίες, αίτηση και κόστος συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α    http://eleetpea.aegean.gr/announcement.html