Μια χρήσιμη ηλεκτρονική έκδοση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ενότητα: 

Προτεινόμενα σχέδια εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας 

Νίκος Στεφανόπουλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Αθήνα. (2015), Έκδοση: (Διαθέσιμο στο http://sxediaergasias.weebly.com ως e-book και σε αρχείο Pdf. ISBN: 978-960-93-7544-3, σελίδες 144)

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική αναφορά αφορά το πόνημα, που πρόσφατα δημοσίευσαν  η Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας και ο Νίκος Στεφανόπουλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο του υποστηρικτικού τους ρόλου προς συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Προτιμήσαμε να το εντάξουμε στην Ενότητα «Τ.Π.Ε. και Π.Ε.» αντί της Ενότητας «Βιβλιοπαρουσίαση», καθόσον οι συγγραφείς του είχαν την καλή ιδέα και διάθεση να το κάνουν προσβάσιμο στο διαδίκτυο από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Η έκδοση διατίθεται, όπως φαίνεται και στην πιο πάνω βιβλιογραφική αναφορά, στον ιστότοπο http://sxediaergasias.weebly.com σε αρχεία  Pdf ανά θεματική Ενότητα αλλά και σε e-book. Μπορεί κανείς λοιπόν, να «κατεβάσει» και να αποθηκεύσει στον Η/Υ του είτε ολόκληρο το βιβλίο σε ένα αρχείο Pdf (3,22 MB) είτε σε 7 ξεχωριστά αρχεία Pdf  (όσες είναι και οι θεματικές του ενότητες). Επίσης, μπορεί να το ξεφυλλίσει ως e-book.

Στις 144 σελίδες του ηλεκτρονικού βιβλίου προτείνονται με ευσύνοπτο τρόπο 43 ενδεικτικά σχέδια εργασίας, ταξινομημένα ως προς τους τίτλους και το  περιεχόμενό τους στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

  1. Το σχολείο μας - η γειτονιά μας - η πόλη μας (5 σχέδια εργασίας)
  2. Περιαστικό πράσινο - Δάσος - Σχολικός κήπος – Αυλή (10 σχέδια εργασίας)
  3. Ζώα – Πουλιά (3 σχέδια εργασίας)
  4. Υπερκαταναλωτισμός - επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση υλικών  (3 σχέδια εργασίας)
  5. Νερό – Θάλασσα (5 σχέδια εργασίας)
  6. Ενέργεια - κλίμα - ατμοσφαιρική ρύπανση (6 σχέδια εργασίας)
  7. Περιβάλλον (11 σχέδια εργασίας)

Στο κάθε ενδεικτικό σχέδιο εργασίας αναφέρεται σε ποιες βαθμίδες μαθητικών ομάδων είναι εφαρμόσιμο (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) και περιλαμβάνονται όλοι οι άξονες της δομής των σχεδίων εργασίας (projects), ως εξής:

(1) Τίτλος Προγράμματος (2) Επί μέρους θέματα (3) Κριτήρια επιλογής του θέματος (4) Στόχοι του προγράμματος (5) Μέθοδοι υλοποίησης, Επιμέρους μεθοδολογικές προσεγγίσεις ή/και Εκπαιδευτικές Τεχνικές (6) Ενδεικτικές δραστηριότητες και προτάσεις για σχετικές επισκέψεις (7) Πιθανά πεδία διασύνδεσης με τα γνωστικά αντικείμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (8)  Διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος και προτεινόμενα εργαλεία αξιολόγησης.

Επίσης, σε κάποια από τα σχέδια εργασίας δίνεται και υποστηρικτικό υλικό για την ανάπτυξη του προγράμματος. Όπως στο σχέδιο εργασίας «Γνωρίζω την πόλη μου», όπου δίνεται φύλλο εργασίας με τίτλο «Ένα ιστορικό κτήριο της πόλης μας διηγείται την ιστορία του» (σελ. 27-29) και στο σχέδιο εργασίας με τίτλο «Το κυκλοφοριακό και η ατμοσφαιρική ρύπανση», όπου προτείνεται ένα «Ερωτηματολόγιο Ενεργειακού Ελέγχου του Σχολικού Κτιρίου» (σελ. 107-114).

Το σημαντικό και χρησιμότατο αυτό ηλεκτρονικό βιβλίο εμπλουτίζει το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και μπορεί να λειτουργήσει ως ενημερωτικός οδηγός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και ως ερέθισμα στη λήψη απόφασης από τους συναδέλφους μας της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με τους μαθητές/τριές τους κάποιο σχετικό πρόγραμμα.

Ευχόμαστε καλή πλοήγηση και αξιοποίηση.