Εφαρμογές ΤΠΕ στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Περίληψη

Τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνήθως υλοποιούνται με τη μέθοδο project, επίλυσης προβλήματος, χρονογραμμής ή και μελέτης πεδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγεται μεικτός σχεδιασμός. Σε όλες τις περιπτώσεις προτείνεται η παιδαγωγική ομάδα (εκπαιδευτικοί και μαθητές) να επιλέγει το θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους και να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με στοιχεία βιωματικότητας και άμεση επαφή με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα.

Με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εισάγονται εφαρμογές των ΤΠΕ υποστηρίζοντας τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και προβολή παρουσιάσεων με το PowerPoint. Σήμερα, με τη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και του internet, των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και των κοινόχρηστων δικτυακών εφαρμογών οι υποστηρικτικές δραστηριότητες των σχολικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων μπορούν να εμπλουτιστούν και να αναβαθμιστούν ποιοτικά αξιοποιώντας, σε όλα σχεδόν τα στάδιά υλοποίησης τους σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές Web 2.0.

Εισαγωγή

Το 1975 οργανώθηκε η πρώτη διεθνής συνάντηση εργασίας, υπό την αιγίδα της UNESCO, όπου διατυπώθηκαν οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Λίγο αργότερα, στην Τυφλίδα (1977) οργανώθηκε από την UNESCO η πρώτη διακυβερνητική συνδιάσκεψη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπου διευκρινίσθηκαν οι αρχές, οι έννοιες, οι στόχοι και οι στρατηγικές για την εφαρμογή της στις διάφορες χώρες του κόσμου. Στη συνδιάσκεψη αυτή δεν έγινε αναφορά στη δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ στην περιβαλλοντική εκπαίδευση προφανώς λόγω της ελάχιστης διάδοση τους την εποχή εκείνη αλλά και των δυσκολιών, λόγω έλλειψης υποδομών, στην ενσωμάτωσής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Για πρώτη φορά η χρήση των ΤΠΕ στην περιβαλλοντική εκπαίδευση προτείνεται το 1997 στη διεθνή διάσκεψη της UNESCO στη Θεσσαλονίκη, ως απόρροια της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών αλλά και της ραγδαίας εξάπλωσης του διαδικτύου.

Αρχικά η χρήση των ΤΠΕ περιορίσθηκε στις εφαρμογές γραφείου, αργότερα προστέθηκε η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών με χρήση αισθητήρων καθώς επίσης και αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Σε πολλές περιπτώσεις παράγεται και εκπαιδευτικό λογισμικό από τις ομάδες εργασίας. Γενικά οι δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ στη περιβαλλοντική εκπαίδευση περιλαμβάνουν:    

 • Χρήση εφαρμογών γραφείου, πολυμεσικών εφαρμογών και ψηφιακών μετρήσεων με τη βοήθεια αισθητήρων.
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού. 
 • Αξιοποίηση του διαδικτύου για συλλογή πληροφοριών, ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσίευση των εργασιών.
 • Πλοήγηση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.
 • Χρήση GΙS (Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα).
 • Χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπως αναλύεται στο ΔΕΠΠΣ 2004, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον σχεδιασμό σχολικών προγραμμάτων προβλέπει διάφορα στάδια υλοποίησης τα οποία αναφέρονται στον πίνακα 1 καθώς και στον οδηγό Περιβαλλοντική Εκπαίδευσης της Δ/νσης B/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, (2000).

1

Επιλογή θέματος

Η επιλογή του θέματος συναποφασίζεται από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς και αφορά στο τοπικό, εθνικό και, στη συνέχεια, στο παγκόσμιο περιβάλλον.

2

Διατύπωση στόχων

 

Οι στόχοι είναι γνωστικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί, αισθητικοί, αυτομορφωτικοί και στάσεις ζωής. Η διατύπωση των στόχων οφείλει να οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

3

Χρονοδιαγράμματα

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το θέμα του προγράμματος.

4

Μεθοδολογική προσέγγιση

Η μεθοδολογική προσέγγιση και η επιλογή των άλλων διδακτικών στρατηγικών εξαρτάται από το θέμα.

5

Διδακτικές ενέργειες

 

Οι διδακτικές ενέργειες που επιλέγονται βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους στόχους που τέθηκαν και μπορεί να είναι:
Τήρηση ημερολογίου.
Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/ χάρτη ιδεών/εννοιών.
Άντληση πληροφοριών/στοιχείων από πηγές πληροφόρησης.
Κατασκευή οργάνων, λήψη μετρήσεων και οργάνωση αρχείων.
Σύνταξη ερωτηματολογίου ή ημιδομημένης συνέντευξης.
Επίσκεψη στην εν λόγω περιοχή και συγκέντρωση στοιχείων.
Διεξαγωγή πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων.
Ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους μαθητές/τριες άλλων σχολείων (Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.).
Δραματοποίηση σεναρίου.
Επιστολές σε τοπικούς φορείς, υπηρεσίες, οργανώσεις κ.ά.

6

Σύνθεση της εργασίας

 

Η σύνθεση της εργασίας περιλαμβάνει:
Οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών και του έντυπου υλικού, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, διαγράμματα, ιστογράμματα, κολάζ κ.ά.
Συγγραφή σεναρίου στο οποίο να αναφέρονται οι δραστηριότητες, οι ενέργειες και οι εμπειρίες από όλο το πρόγραμμα.
Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της παρέμβασης του ανθρώπου, λήψη μέτρων, προγραμματισμός περαιτέρω δράσεων κ.ά.

      7 

Παρουσίαση της εργασίας

Καθορισμός ημέρας που θα γίνεται η παρουσίαση όλων των καινοτόμων δράσεων.

8

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από το σύλλογο των διδασκόντων, αντιπροσωπεία μαθητών, σύλλογο γονέων & κηδεμόνων, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης.

9

Κοινοποίηση

Οι ομάδες αναλαμβάνουν την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων/πορισμάτων της εργασίας.

Πίνακας 1: Σχεδιασμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι σχεδόν σε όλα τα στάδια η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και Web 2.0 προσφέρονται για χρήση στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Παρακάτω αναφέρονται προτάσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες..

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 i.  Η επιλογή θέματος μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του διαδικτύου μετά από αναζήτηση και ενημέρωση  των προγραμμάτων που εκπονούν τα κατά τόπους Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (http://www.kpe.gr), τα εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, (http://www.ekke.gr/estia/) αλλά και από προγράμματα  σχολείων που υλοποιήθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη (Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε., http://peekpe.intelico-web.net/).Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: (http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf). Για την τελική επιλογή από τα διάφορα θέματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο καλό είναι ληφθούν υπ’ όψιν η πρακτικότητα και η εγγύτητα του θέματος σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής περιβαλλοντικής ομάδας.

ii.  Για την επιλογή του θέματος μπορούν να καταγραφούν οι προτιμήσεις των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας διάφορες δικτυακές εφαρμογές δημοσκοπήσεων όπως οι παρακάτω:

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ

Μερικές από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν κατά περίπτωση στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι:

i.       Επίλυση προβλήματος (problem solving)

ii.       Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας (project)

iii.       Μελέτη πεδίου (field study)

iv.       Χρονοδιαδρομή (timeline)

Από τις προτεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αυτή που επιλέγεται περισσότερο στην εκπαίδευση είναι η μέθοδος project. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια των περιβαλλοντικών προγραμμάτων (5-6 μήνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) αλλά και στη δυνατότητα ενσωμάτωσης περισσοτέρων της μίας μεθοδολογικών προσεγγίσεων που παρέχει.

Στα στάδια ανάπτυξης της καθεμιάς μεθοδολογικής προσέγγισης δε θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρά μόνο όσο αφορά στην εμπλοκή των Τεχνολογιών στη διαδικασία.

Έτσι, αφού επιλεγεί το θέμα ακολουθεί η δημοσίευση στο διαδίκτυο του σκοπού, του περιεχομένου, της μεθοδολογίας αλλά και λεπτομερής καταγραφή όλων των σταδίων εξέλιξης του προγράμματος.  

Α.  Χρήση της ιστοεξερεύνησης(WebQuest)

Η ιστοεξερεύνηση ή «WebQuest» (http://webquest.org/search/index.php) είναι ένα μοντέλο μαθήματος προσανατολισμένης αναζήτησης όπου το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που απαιτούνται για την υλοποίησή του παρέχονται από το διαδίκτυο. Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε αρχικά από τον Bernie Dodge, (1995) σε συνεργασία με τον March Tom και από τότε πολλοί εκπαιδευτικοί το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρήσης του WebQuest  εξελίσσεται ταυτόχρονα με την τεχνολογία του Web και ιστορικά οι διαφοροποιήσεις φαίνονται στον πίνακα 2 σύμφωνα με τις απόψεις του Tom March.  

WEB 1.0 (1995-2000)

WEB 1.5 (2000-2003)

WEB 2.0 (2003-ΣΗΜΕΡΑ)

 1. Εισαγωγή
 2. Έργο
 3. Πηγές πληροφόρησης-δραστηριότητες-οδηγίες
 4. Συμπεράσματα
 5. Σελίδα εκπαιδευτικού
 1. Εισαγωγή
 2. Ερωτήματα δραστηριότητες
 3. Προϋπάρχουσες γνώσεις κατά άτομο-Ρόλοι και προοπτικές-πρόοδος ομάδων-μετασχηματισμοί
 4. Ανατροφοδότηση
 5. Συμπεράσματα
 6. Σελίδα εκπαιδευτικού
 1. Συμφωνία στο θέμα
 2. Νοητική θύελλα
 3. Συλλογή πληροφοριών-μαθησιακά μονοπάτια-Σύγκλιση γνώσεων
 4. Συνεργασία στην καινοτομία
 5. Στοχασμός
 6. Σελίδα εκπαιδευτικού

Πίνακας 2:Μεθοδολογία του WebQuest

 Ενδεικτικά αναφέρονται δημοσιευμένες εργασίες με βάση αυτό το μοντέλο: «Η Χρήση των Ιστοεξερευνήσεων (WebQuest) ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Γαγάτση Ε, (2010), Το WebQuest ως Εργαλείο Μάθησης στην Περιβαλλοντική Αγωγή: Διδακτική πρόταση «Προβλήματα του Περιβάλλοντος» Ταστσίδης Π. κ.α. (2010) αλλά και αρκετές στην ιστοσελίδα Eduscapes (http://eduscapes.com/sessions/webquest).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WebQuest αναφέρονται στην ιστοσελίδα WebQuest.org όπου παρέχονται και έτοιμα πρότυπα για το σχεδιασμό της δικής σας ιστοεξερεύνησης. Το WebQuest.gr, το οποίο παρέχει εξελληνισμένη πλατφόρμα υποστήριξης ιστοσελίδων σε Wordpress[i] (http://el.wordpress.org/), δημιουργήθηκε από τους Θωμά Αγοραστούδη και Σαλονικίδη Γιάννη. Με πολύ απλό τρόπο ο χρήστης, κατόπιν δωρεάν εγγραφής, δημιουργεί περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του περιβαλλοντικού  του προγράμματος σε μια προσχεδιασμένη ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα που παρέχεται για επεξεργασία και εμπλουτισμό έχει τη δομή και τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στον πίνακα 3.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τίτλος

Διαχείριση

Εισαγωγή

Αποσύνδεση

Σκοπός

Κανάλι RSS άρθρων

Διαδικασία

Κανάλι RSS σχολίων

Αξιολόγηση

WordPress.org

Συμπέρασμα

 

Πηγές

 

Για τον εκπαιδευτικό

 

Πίνακας 3: Δυνατότητες ιστοχώρου WebQuest.gr

Β.  Χρήση ιστολογίου(Blog)

Το ιστολόγιο είναι μια μορφή ιστοσελίδας όπου ο δημιουργός δημοσιεύει μια άποψη ή ένα άρθρο  για συζήτηση και οι επισκέπτες που έχουν πρόσβαση μπορούν να εναποθέτουν σχόλια, περιγραφές γεγονότων, ψηφιακά video ή φωτογραφίες. Επιπλέον, ο δημιουργός προσθέτει περιεχόμενο και υπερσύνδεσμους σχετικούς με το θέμα ή το εμπλουτίζει προσθέτοντας και άλλες υπηρεσίες όπως ημερολόγιο, διαδραστικούς χάρτες google κ.ά. Υπάρχουν αρκετοί ιστότοποι που μπορούν να φιλοξενήσουν δωρεάν το ιστολόγιο σας όπως η Google στη διεύθυνση: http://www.blogger.com/create-blog.g?pli=1 εφόσον διαθέτετε λογαριασμό Gmail. Δημιουργία ιστολογίων προσφέρει και το Σχολικό Δίκτυο για τα μέλη του στη διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/ .

Ενδιαφέρουσες απόψεις και προβληματισμούς για τη χρήση των Blogs μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δαπόντε Νίκου, (2007, 2008)

Γ.  Ομάδες

Οι δικτυακές ομάδες αποτελούν μια κοινότητα ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα όπου μπορούν να επικοινωνούν από απόσταση και να ανταλλάσουν πληροφορίες. Μία δικτυακή ομάδα μπορεί:

 • Να οργανώνει συναντήσεις ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις με τη βοήθεια μιας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να συνεργάζεται στη δημιουργία projects ή παρουσιάσεων με τη χρήση wikis[i], να αποθηκεύει αρχεία για κοινή χρήση από κάθε μέλος.
 • Να βρίσκεται σε επαφή με παλιούς συμμαθητές, συνεργάτες στην εργασία και φίλους.

Ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν σε ιστότοπους που προσφέρουν φιλοξενία δωρεάν μετά από εγγραφή. Τέτοιες διευθύνσεις είναι: www.facebook.com, http://groups.yahoo.com/, http://groups.diigo.com/index

Δ.  Ιστότοποι

Ένας ιστότοπος είναι ένα ανοικτό δικτυακό περιβάλλον το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού προγράμματος και να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού. Αν και προσφέρει πολλές δυνατότητες στους χρήστες απαιτεί περισσότερο χρόνο για την εγκατάστασή του και αρκετά εξειδικευμένες γνώσεις από τους δημιουργούς του.

Βέβαια, φιλοξενία προσωπικού ιστοχώρου με περιορισμένες όμως δυνατότητες παρέχεται και από την Google (https://sites.google.com/?pli=1).

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία ενός wiki, το οποίο υποστηρίζει μια σειρά συνεργατικών δράσεων στη δημιουργία περιεχομένου (συνδημιουργία) συμβάλλοντας σημαντικά στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Συγκεκριμένα, τα wikis μπορούν να προσφέρουν:

 i.      Διαχείριση σημειώσεων για την τάξη

ii.      Συνεργασία στα εκπαιδευτικά projects.

iii.      Συζήτηση από απόσταση.

iv.      Τοποθέτηση ανακοινώσεων.

 v.      Συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα ή και με άλλα σχολεία.

Ένα παράδειγμα wiki για το πρόγραμμα «Ποτάμια συστήματα για την ύδρευση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέματα βιοποικιλότητας» παρέχεται στην ηλεκτρονική τοποθεσία https://sites.google.com/site/potamiapek/

E.  eClass

Μια υπηρεσία του Σχολικού Δικτύου, η «η-Τάξη» (http://eclass.sch.gr), αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων όπου ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του κωδικού του και το όνομα χρήστη μπορεί να αναρτήσει τα μαθήματα του, αλλά και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να υποστηρίξει τις παρακάτω δυνατότητες:

   i.      Εισαγωγικό κείμενο σχετικά με τη δραστηριότητα.

  ii.      Περιγραφή για το μάθημα αλλά και για τους στόχους κάθε δραστηριότητας.

 iii.      Βιβλίο ύλης δηλαδή ημερολόγιο με περίληψη των δραστηριοτήτων.

 iv.      Υλικό μαθήματος όπου μπορούν να αναρτηθούν αρχεία και πολυμεσικό υλικό.

  v.      Ασκήσεις κλειστού τύπου.

 vi.      Προσθήκη συνδέσμων με επεξηγήσεις για το περιεχόμενο.

 vii.      Ανακοινώσεις σχετικές με την εξέλιξη του προγράμματος.

viii.      Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία.

Έτσι, στο eClass του Σχολικού Δικτύου παρέχεται μια άμεση εμπειρία στον επισκέπτη με τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Επίσης,. το «Ψηφιακό Σχολείο» (http://digitalschool.minedu.gov.gr) που βρίσκεται σε στάδιο εμπλουτισμού θα παρέχει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στη σχολική τάξη -ακόμη και με χρήση διαδραστικού πίνακα- αλλά και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση για το μαθητή στο σπίτι. Το eClass προσφέρεται σε μορφή ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα ως «Open eClass» (http://www.openeclass.org/content/view/13/59/lang,gr)

ΣΤ.  Moodle

Το Moodle (http://moodle.org/) είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Είναι ένα εξελισσόμενο project σχεδιασμένο για να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πλαίσιο του κοινωνικού κονστρoυκτιβισμού, Κόκκοτας Π.(2004). Παρέχεται ελεύθερα ως Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, υπό τους όρους της άδειας GNU Public License. Μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε υπολογιστή και να ενσωματώσει σε ένα αλληλεπιδραστικό με τους χρήστες περιβάλλον ποικίλες εφαρμογές όπως LAMS (Learning Activities management System), Skype (λογισμικό για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία), Scorm[ii], JClic και Hot Potatoes (ΕΛΛΑΚ Λογισμικά δημιουργίας ασκήσεων). Διαθέτει επίσης μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων για δημιουργία ερωτήσεων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Μπορεί να τρέξει κάτω από Windows και Mac λειτουργικά συστήματα καθώς και σε πολλές εκδοχές του Linux (για παράδειγμα Red Hat ή Debian GNU).

Αν και βασικά αξιοποιείται για εκπαίδευση από απόσταση, μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός project περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στα πλεονεκτήματα του προσμετρώνται η ενσωμάτωση wikis, εργαλείων επικοινωνίας αλλά και η παροχή στατιστικών στοιχείων των επισκεπτών και των σελίδων που έχουν επισκεφθεί. Ένα καλό παράδειγμα αξιοποίησης της πλατφόρμας  αποτελεί η ιστοσελίδα για την υποστήριξη ενός προγράμματος ΚΑΛΙΣΤΩ το 2008, http://www.e-education.gr/moodle/course/category.php?id=22, όπου για να έχετε πρόσβαση πρώτα πρέπει να κάνετε εγγραφή στo προτεινόμενο μάθημα.

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A.    Τήρηση ημερολογίουδραστηριοτήτων

Ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση του Outlook αλλά περισσότερες δυνατότητες παρέχονται με τη δημιουργία ενός κοινόχρηστου ημερολόγιου όπως της Google (http://www.google.com/intl/el/googlecalendar/overview.html) το οποίο μπορεί να προσπελαστεί από κάθε επισκέπτη και να τροποποιηθεί από όσους έχουν δικαιώματα χρήσης. Επίσης, οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνεται για κάθε νέα προσθήκη μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

B.    Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη/ χάρτη ιδεών/εννοιών.

Διατίθενται πολλές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών όπως το ελεύθερο προς χρήση «CmapTools» (http://cmap.ihmc.us) το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή και να λειτουργήσει σε τοπικό δίκτυο. Πολλές δυνατότητες παρέχουν επίσης και τα λογισμικά «VUE», (http://vue.tufts.edu/), «XMIND» (http://www.xmind.net/) και «FreeMind» (http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page).

Γ.   Άντληση πληροφοριών/στοιχείων από πηγές πληροφόρησης.

Άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο γίνεται στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει πλέον όμως η δυνατότητα οι πληροφορίες που λαμβάνονται κάποια ημερομηνία να ενημερώνονται αυτόματα με νεότερες. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή RSS feed (Really Simple Syndication). Με την εγκατάσταση και χρήση της υπηρεσίας αυτής  γίνεται άμεσα  ενημέρωση των αλλαγών περιεχομένου επιλεγμένων ιστοσελίδων σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Ο χρήστης πληροφορείται στον Η/Υ του τις αλλαγές αυτές με τη βοήθεια ενός κειμένου σε μορφή RSS το οποίο συνήθως ονομάζεται ροή ιστού (web feed) ή κανάλι (channel) το οποίο μπορεί να περιέχει μια περίληψη του περιεχομένου ή και το πλήρες κείμενο από συγκεκριμένο ιστότοπο.  Για την ανάγνωση του περιεχομένου ενός RSS απαιτείται η εγκατάσταση ενός προγράμματος που ονομάζεται "αναγνώστης RSS" ή "αναγνώστης ροής δεδομένων". 

Δ.  Κατασκευή οργάνων, λήψη μετρήσεων και οργάνωση αρχείων.

Αν και η κατασκευή οργάνων δε μπορεί να γίνει με τον Η/Υ εντούτοις, μπορεί να γίνει συλλογή πληροφοριών και οδηγιών για την κατασκευή κάποιου οργάνου. Αξιοποιώντας προσομοιώσεις για τη μελέτη διάφορων φυσικών φαινομένων με δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν ακραίες καταστάσεις που είναι αδύνατο να αναπαρασταθούν με φυσικά μέσα.. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές προσομοιώσεις για διάφορα φαινόμενα και ενδεικτικά αναφέρονται μερικές εξελληνισμένες προσομοιώσεις από το PHΕT (http://phet.colorado.edu/el), όπως:
              i.      Φαινόμενο θερμοκηπίου
             ii.      Ραδιοχρονολόγηση
            iii.      Φυσική επιλογή
            iv.      Παγετώνες
             v.      Διατροφή και άσκηση

Επιπλέον, με την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού στον Η/Υ μπορεί να γίνει λήψη μετρήσεων άμεσα, αν συνδεθούν συσκευές με αισθητήρες που μεταφέρουν δεδομένα. Τέτοιου είδους συστήματα είναι γνωστά ως συστήματα λήψης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων. Τα εργαστήρια των ελληνικών Γενικών Λυκείων διαθέτουν τέτοια συστήματα, γνωστά ως MBL με χρησιμοποιούμενο λογισμικό το DBLab. Στην αγορά υπάρχουν πολλοί φορητοί αισθητήρες που μετρούν διάφορα φυσικά μεγέθη με δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων για την επεξεργασία τους σε Η/Υ. Περισσότερα για τη χρήση του MBL στα εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην εργασία των Ψωμιάδη Π., Σκορδούλη Κ. (2010).

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συσκευές που παρέχουν πληροφορίες GPS (Global Positioning System) με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων στον Η/Υ. Εκτός από τους κλασικούς navigator,  υπάρχουν βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές που απομνημονεύουν πλέον τη θέση λήψης της φωτογραφίας ή του video. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας χάρτη περιβαλλοντικών μονοπατιών με την αξιοποίηση του λογισμικού που παρέχεται στην ιστοσελίδα «OpenStreetMap» (http://www.openstreetmap.org/).

Υπάρχει όμως και δικτυακό λογισμικό που παρέχει άμεσες μετρήσεις όπως το Google Earth για την εύρεση γεωγραφικών συντεταγμένων κάποιου τόπου, τη μέτρηση αποστάσεων ή εικονικών διαδρομών με δυνατότητα βιντεοσκόπησης τους.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή Seismic Eruption, του καθηγητή Jones Allan, είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα που δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Παρέχει τη δυνατότητα ιστορικής αναδρομής σε σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις με βάση διάφορα κριτήρια. Η βάση δεδομένων της ηφαιστειακής δραστηριότητας είναι από το Πρόγραμμα Global Volcanism του Smithsonian Institution (http://bingweb.binghamton.edu/~ajones/#Seismic-Eruptions)

Για την οργάνωση και διαμοιρασμό των αρχείων η καλύτερη λύση παρέχεται με τη χρήση του διαδικτύου. Η δικτυακή αποθήκευση δεδομένων με τη χρήση υπηρεσιών online file-sharing όπως το Fle3 (http://fle3.uiah.fi/) παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα αναρτημένα αρχεία .

Εναλλακτικά, με την εγκατάσταση του freeware προγράμματος TeamViewer  σε Η/Υ έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε όλο το περιεχόμενο τους από απόσταση.

Ε.  Σύνταξη ερωτηματολογίου  ή ημιδομημένης συνέντευξης και επεξεργασίας δεδομένων.

Για τη σύνταξη ερωτηματολογίου  μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι φόρμες της Google, με την προϋπόθεση ύπαρξης gmail λογαριασμού. Καθώς συντάσσεται το ερωτηματολόγιο στη φόρμα εγγράφων Google  ταυτόχρονα δημιουργείται ένα υπολογιστικό φύλλο Google με τις ερωτήσεις σας στην πρώτη γραμμή. Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται προς συμπλήρωση στους ενδιαφερόμενους με την προσθήκη από το διαχειριστή των e-mail τους. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους χρήστες αυτομάτως προστίθενται οι απαντήσεις τους σε συγκεντρωτικό έγγραφο. Τέλος, το έγγραφο Google doc μπορεί να σωθεί και σαν λογιστικό φύλλο xls εφόσον αυτό είναι επιθυμητό για καλλίτερη επεξεργασία των δεδομένων.

Οι συνεντεύξεις μπορούν να καταγραφούν (απαραιτήτως κατόπιν άδειας) με ψηφιακό καταγραφέα ήχου ή ψηφιακή βιντεοκάμερα ή ακόμη και κινητού τηλεφώνου που παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς ψηφιακού υλικού σε Η/Υ. Από την επεξεργασία του ψηφιακού υλικού με κατάλληλο ελεύθερο λογισμικό όπως το  Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) ή και το Movie Maker (http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx) μπορούν να δημιουργηθούν podcast τα οποία μπορούν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Τα παραγόμενα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες δραστηριότητες όπως σε παρουσιάσεις με χρήση του ΕΛΛΑΚ λογισμικού OpenOffice Impress (http://el.openoffice.org/) ή ακόμη και για δημιουργία ντοκιμαντέρ.

ΣΤ.  Προετοιμασία για επίσκεψη στην περιοχή και συγκέντρωση στοιχείων.

Το διαδίκτυο παρέχει πολλές δυνατότητες για συγκέντρωση πληροφοριών των χώρων επίσκεψης όπως από ιστοσελίδες νομαρχιών (μελλοντικά περιφερειών), δήμων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, δίκτυου NATURA 2000 (http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html), κόμβου Οδυσσέας του υπουργείου πολιτισμού (http://odysseus.culture.gr/), Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/) κ.ά.

Πρόσθετες πληροφορίες για τον χρόνο διάφορων διαδρομών, δημιουργία χάρτη και βιντεοσκόπηση της διαδρομής μπορεί να έχει κανείς με τη χρήση του Google Earth ή με κάποιο GPS navigator. Παράλληλα, δυνατότητες ανάκτησης ψηφιακών φωτογραφιών, ψηφιακού video, και slides παρέχονται και από το διαδίκτυο.

Panoramio, (http://www.panoramio.com/): Ιστότοπος με φωτογραφίες από όλο τον κόσμο.

Flickr, (http://www.flickr.com/): Ιστότοπος με διαμοιρασμό φωτογραφιών.

Slideshare, (http://www.slideshare.net/): Ιστότοπος με διαμοιρασμό παρουσιάσεων, video και εγγράφων.

Youtube, (http://www.youtube.com/): Ιστότοπος για ανάρτηση, αναπαραγωγή ή ανάκτηση video.

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα περιβαλλοντικά video της ΕΡΤ «Edutv», (http://www.edutv.gr/) και του τηλεοπτικού σταθμού ΣKAI «Γυρίσματα», (http://girismata.skai.gr). Ειδικά για τα video της ΕΡΤ, τα οποία είναι πολυάριθμα και με βάθος χρόνου, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης.

Ζ.  Διεξαγωγή πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων.

Υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής πραγματικών πειραμάτων με τη βοήθεια αισθητήρων και συστημάτων MBL όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Η.  Ανταλλαγή πληροφοριών με μαθητές/τριες άλλων σχολείων (Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.).

Η ανταλλαγή πληροφοριών εκτός από το e-mail μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός ιστοχώρου τύπου wiki, με ιστότοπους που παρέχουν τη δυνατότητα Chat ή Forum, με τη δημιουργία ομάδας (πχ. Yahoo! Groups), για σύντομη επικοινωνία με το «twitter» (http://twitter.com/), το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για τη λήψη ή αποστολή μηνυμάτων SMS λόγω χαμηλού κόστους αλλά και με το Facebook,  με Blogs ή με το ΜySpace.

Πρόσθετες δυνατότητες υπάρχουν και με τη χρήση ιστοδιαλέξεων (Weminars). Στις ιστοδιαλέξεις δημιουργούνται εικονικές τάξεις όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους και να επικοινωνούν μια προκαθορισμένη ώρα κατόπιν συμφωνίας. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού στις συσκευές τους παρά μόνο σύνδεση μέσω διαδικτύου. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μικρόφωνο, ακουστικά και προαιρετικά, κάμερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει περιορισμένος αριθμός ατόμων η υπηρεσία είναι δωρεάν ενώ σε άλλες παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος 30 ημερών χωρίς άλλους περιορισμούς. Για τη δημιουργία ιστοδιαλέξεων μπορεί κανείς να κάνει εγγραφή στη διεύθυνση: http://www.dimdim.com/ ή http://www.elluminate.com/.  Η χρήση των Webinars είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την συνεργασία με άλλα σχολεία σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή ευρωπαϊκά προγράμματα. H ιστοδιάλεξη όμως μπορεί να απευθύνεται και στους μαθητές που συμμετέχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι έχουν χωρισθεί σε ολιγομελείς ομάδες. Η χρήση των ιστοδιαλέξεων είναι ιδιαίτερα εύκολη για τους μαθητές μιας και το εικονικό περιβάλλον είναι αρκετά απλό και παρόμοιο με το αυτό των Facebook και MySpace.

Ένα τέτοιο περιβάλλον παρέχει:

 • διαμοιρασμό αρχείων.
 • δυνατότητα χρήσης εικονικού διαδραστικού πίνακα.
 • δυνατότητα να βιντεοσκοπηθεί η ιστοδιάλεξη και να αναπαραχθεί ασύγχρονα.
 • δυνατότητα δημοσκοπήσεων.

Κατά τη διάρκεια της ιστοδιάλεξης στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται σύμβολα που καθορίζουν τις απαντήσεις αλλά και την επιθυμία των συμμετεχόντων να πάρουν το λόγο προσομοιάζοντας τη λειτουργία μιας συμβατικής τάξης. Επιπλέον, δημιουργείται λίστα ομιλητών η οποία είναι ορατή σε όλους και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για αποστολή γραπτών μηνυμάτων ορατών από όλους. Ο συντονιστής, τηρώντας κάποιον απλό επικοινωνιακό κώδικα, μπορεί να εξασφαλίσει μια εποικοδομητική συζήτηση.

Θ.  Δραματοποίηση – Συγγραφή σεναρίου

Ουσιαστικά πρόκειται για τη συγγραφή ενός σεναρίου στο οποίο αναφέρονται με χρονική σειρά οι δραστηριότητες, οι ενέργειες και οι εμπειρίες των συμμετεχόντων από όλο το πρόγραμμα. Το σενάριο μπορεί να συνδημιουργηθεί από τους συμμετέχοντες σε wiki με την υποστήριξη του  ημερολόγιου Google.

Εναλλακτικά, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια ηλεκτρονική χρονοδιαδρομή σαν ιστορία με εικόνες, βίντεο κλιπ, κομμάτια ήχου και κειμένου. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει στο δικτυακό τόπο «Caplze Social Storytelling» (http://www.capzles.com). Το υλικό μας μπορεί να ενσωματωθεί σε κάποιες "στιγμές", και να εμφανίζεται χρονολογικά σε μια λωρίδα χρόνου. Το αποτέλεσμα ονομάζεται "Capzle". Οποιαδήποτε «στιγμή» μπορεί να προβληθεί μεμονωμένα, ή το σύνολο των «στιγμών» μπορούν να προβληθούν σε εξέλιξη. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν δωρεάν τις δημιουργίες Capzles με τους φίλους τους στέλνοντας ένα email με τον υπερσύνδεσμο ή καλώντας τους να εγγραφούν στην ιστοσελίδα.

Παρόμοια εφαρμογή είναι το «TimeGlider» (http://timeglider.com). Πρόκειται για μια εφαρμογή εισαγωγής δεδομένων και αυτόματης χρονικής διαδραστικής ταξινόμησης τους. Το «TimeGlider» επιτρέπει να δημιουργηθούν γεγονότα συνεργατικά και να διαμοιρασθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές «Τimetoast» (http://www.timetoast.com) και «Dipity» (http://www.dipity.com οι οποίες διαθέτουν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ι.  Επιστολές σε τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις

Προς ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιστολόχαρτα από τα πρότυπα σελίδων που περιέχονται στο Ms Office Word και να χρησιμοποιηθεί παράλληλα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό μπορεί ίσως να φαίνεται κοινότυπο αλλά οι μαθητές δεν γνωρίζουν αυτές τις δυνατότητες του Office και επομένως προστίθεται πρόσθετη γνώση στη χρηση των  εργαλείων της πληροφορικής.

ΣΤΑΔΙΟ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η σύνθεση της εργασίας περιλαμβάνει οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών και του έντυπου υλικού, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, διαγράμματα, ιστογράμματα  κ.ά. Στο στάδιο αυτό στα περισσότερα περιβαλλοντικά προγράμματα χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Office. Σήμερα όμως με την ανάπτυξη του Web 2.0 θεωρείται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν κοινόχρηστα έγγραφα όπως τα Google docs, τα οποία εκτός των δυνατοτήτων απομακρυσμένης και παράλληλης προσπέλασης πολλών χρηστών, παρέχονται δωρεάν. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές οι εφαρμογές αναγράφονται στον πίνακα 4.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Επεξεργαστή κειμένου όπως το Word με λιγότερες δυνατότητες

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Υπολογιστικά φύλλα τύπου Excel με δυνατότητα δημιουργίας φόρμας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση τύπου PowerPoint με λιγότερες δυνατότητες

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Δημιουργία σχεδίων με αρκετές δυνατότητες

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Picassa, εργαλείο για την ταξινόμηση φωτογραφιών

ΗΜΕΡΟΛΟΓIO

Ημερολόγιο παρόμοιων δυνατοτήτων με το Outlook

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

Εργαλείο μετάφρασης για διάφορες γλώσσες Google Translate

Πίνακας 4: Κοινόχρηστα έγγραφα Google

Επομένως, ο δημιουργός τέτοιων εγγράφων μπορεί να προσκαλέσει άλλα άτομα και να εργασθούν συνεργατικά για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Στη περιβαλλοντική εκπαίδευση που απαιτείται η ομαδοσυνεργατικότητα η αξιοποίηση τέτοιων εγγράφων από τους μαθητές μπορεί να συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, τα κοινόχρηστα έγγραφα διαθέτουν διαβάθμιση διαχείρισης σε κάτοχους, συνεργάτες και απλούς αναγνώστες.

 • Οι Κάτοχοι:

Μπορούν να επεξεργαστούν έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και να προσκαλέσουν νέα μέλη. Μπορούν να διαγράψουν έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις και συνεπώς να καταργήσουν την πρόσβαση για συνεργάτες και αναγνώστες.

 • Οι Συνεργάτες:

Μπορούν να επεξεργαστούν έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις, να προσκαλέσουν ή να διαγράψουν άλλους συνεργάτες και αναγνώστες (εφόσον ο κάτοχος τους έχει δώσει διαχειριστικά δικαιώματα) και να εξάγουν ένα αντίγραφο του εγγράφου, του υπολογιστικού φύλλου ή της παρουσίασης στον τοπικό σκληρό δίσκο τους.

 • Οι Αναγνώστες:

Μπορούν να δουν την πιο πρόσφατη έκδοση ενός εγγράφου, ενός υπολογιστικού φύλλου ή μιας παρουσίασης, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές, να εξάγουν ένα αντίγραφο του εγγράφου, του υπολογιστικού φύλλου ή της παρουσίασης στον τοπικό σκληρό δίσκο τους.

Πλεονεκτήματα

Α. Επεξεργασία και πρόσβαση από παντού.

Είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού. Αποκτάτε πρόσβαση στα έγγραφα, τα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις σας από οποιονδήποτε υπολογιστή ή φορητή συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο οποιονδήποτε φυλλομετρητή.

Β. Αποθήκευση εργασιών  με ασφάλεια.

Χάρη στον χώρο αυτόματης αποθήκευσης στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ανησυχία.

Γ. Εύκολη αποθήκευση και εξαγωγή αντιγράφων.
Αποθηκευμένα αρχεία εξάγονται σε μορφές DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF και HTML.

Δ. Οργάνωση αρχείων

Δυνατότητα οργάνωσης αρχείων σε φακέλους και δυνατότητες αναζήτησης.

Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η συχνή αλλαγή των όρων χρήσης τους από τον πάροχο αλλά και οι περιορισμένες λειτουργίες τους σε σχέση με τα αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυξάνουν με τη χορήγηση χρηματικής συνδρομής από το χρήστη.

ΣΤΑΔΙΟ 5:  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Για τη δημιουργία ζωγραφικής, κολάζ, κόμικ, pixel animation και άλλες online εφαρμογές μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://livebinders.com/play/present?id=44622.

Το livebinder είναι εφαρμογή συρραφής συνδέσμων, αυτόματης χρήσης των συνδέσμων χωρίς επανασύνδεσης στους ορισμένους ιστότοπους, δημιουργίας «e-portofolio» και αποστολής του περιεχομένου μέσω e-mail. Εκτός όμως από την παροχή εφαρμογών καλλιτεχνικής δημιουργίας προτείνονται και άλλες εφαρμογές χρήσιμες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Οι δικτυακοί τόποι «ToonDoo» (http://www.toondoo.com) και «Pixton» (http://www.pixton.com), παρέχουν  τη δυνατότητα δημιουργίας και δημοσίευσης κόμικ. Ο χρήστης επιλέγει, από μια μεγάλη γκάμα εικονιδίων με χαρακτήρες και αντικείμενα σχηματίζοντας την εικόνα της αρεσκείας του. Η τροποποίηση των διαθέσιμων γραφικών η οποία γίνεται με τη βοήθεια ισχυρών εργαλείων περιλαμβάνει μετακίνηση και περιστροφή 360 μοιρών αλλά και «χτισίματός τους από την αρχή. Επιλέγονται τα κατάλληλα πλαίσια και background, προστίθενται κείμενα (στα ελληνικά με επικόλληση έτοιμου κειμένου) και δημοσιεύεται το τελικό προϊόν. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή είναι το «Wordle» (http://www.wordle.net), μια δωρεάν εφαρμογή Web 2.0 που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν «σύννεφα λέξεων» (word clouds). Με τον τρόπο αυτό οπτικοποιείται η συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης από ένα δοσμένο κείμενο, καθώς οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται μεγαλύτερες και εντονότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ο χρήστης αφού δημιουργήσει το «σύννεφο λέξεων» που επιθυμεί με τη συγγραφή ή επικόλληση κάποιου κειμένου μπορεί να το μορφοποιήσει, αλλάζοντας γραμματοσειρά, χρώματα, σχήμα ή την κατεύθυνση των λέξεων, να το εκτυπώσει, να το αποθηκεύσει ως εικόνα, να το δημοσιεύσει στο διαδικτυακό του τόπου ή να το διαμοιράσει ως σύνδεσμο. Ποικίλες δραστηριότητες αξιοποίησης του «Wordle» προτείνονται και από τον Σαλονικίδη Ιωάννη, (2010).

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ιστοχώρος «Tagxedo» (http://www.tagxedo.com) ο οποίος παρέχει την επιπλέον δυνατότητα σχηματοποίησης (σε μορφές ζώων, ανθρώπων, αντικειμένων κτλ) των παραγόμενων σύννεφων λέξεων.

ΣΤΑΔΙΟ 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπου κάποιοι υποβοηθούνται έμμεσα με τη χρήση των ΤΠΕ και άλλοι είναι αποτέλεσμα χρήσης των ΤΠΕ. Ως παράδειγμα αναφέρω τη δραματοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος με μια θεατρική παράσταση. Στη περίπτωση αυτή η μόνη βοήθεια των ΤΠΕ είναι η δημιουργία των απαραίτητων κειμένων και ενδεχομένως κάποιων πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Αν πρόκειται για έκθεση φωτογραφίας και εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών είναι ψηφιακές, η επεξεργασία των φωτογραφιών γίνεται πλέον με τη βοήθεια εφαρμογών των ΤΠΕ. Το ίδιο συμβαίνει και στη χρήσης άλλων multimedia, όπως δημιουργία cartoon, animation, ντοκιμαντέρ ή ταινίας. Ειδικά για την επεξεργασία video μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «moviemaker» της Microsoft. Τελευταία η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει με  προβολή στο PowerPoint, ή ανάρτηση περιεχομένου στο διαδίκτυο. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι και συμπληρωματικές με άλλες μορφές παρουσίασης. Πάντως ψηφιακό υλικό multimedia για τη διάδοση του μπορεί να αναρτηθεί και σε δίκτυα όπως youtube, flickr, SlideShare κ.α.

ΣΤΑΔΙΟ 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση, ως βασικό στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη για την καταγραφή των επιτευχθέντων στόχων αλλά και για τη βελτίωση μελλοντικών σχολικών προγραμμάτων. Τα δεδομένα της φόρμας αξιολόγησης μπορούν να καταγραφούν και να οπτικοποιηθούν σε γραφήματα με τη χρήση του ΕΛΛΑΚ λογιστικού φύλλου «OpenOffice Calc» (http://el.openoffice.org/) ή με τη χρήση δικτυακών εφαρμογών όπως το «Chartle.net» (http://www.chartle.net) ή το «ChartGizmo» (http://chartgizmo.com).

ΣΤΑΔΙΟ 8: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοινοποίηση της εργασίας αφορά όχι μόνο όσους έχουν δεχθεί πρόσκληση για να παρακολουθήσουν δια ζώσης την παρουσίαση των μαθητών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Η ανάρτηση του υλικού και των εργασιών μπορεί να γίνει σε ιστότοπο δημιουργημένο για τις ανάγκες του προγράμματος αλλά και σε άλλους δικτυακούς τόπους που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης «flickr» (http://www.flickr.com), «youtube» (http://www.youtube.com).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η χρήση των ΤΠΕ στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στα διάφορα στάδια εξέλιξης ενός σχολικού προγράμματος. Η συμβολή τους είναι πολύτιμη στη συλλογή πληροφοριών, στη δημιουργία χαρτών, στην επεξεργασία δεδομένων, στην παραγωγή multimedia, στην παρουσίαση των εργασιών  αλλά και στην διάδοσή περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Επιπλέον η χρήση εφαρμογών Web 2.0 συνεισφέρει στην επίτευξη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με πολλαπλούς τρόπους. Έτσι, ζητήματα που θέτονται προς συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος μπορούν να συζητηθούν με τη χρήση των επικοινωνιακών εργαλείων που προσφέρουν οι ΤΠΕ είτε με ασύγχρονη είτε με σύγχρονη επικοινωνία.

Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν μια προσθετική συνιστώσα στην εμπλοκή  διάφορων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος προσδίδοντας χαρακτηριστικά διαθεματικότητας στο πρόγραμμα. Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ συνεισφέρει στην απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων στους μαθητές σε τομείς όπως επεξεργασίας multimedia, δημιουργίας ιστοσελίδων, εικονικών πειραμάτων, χρήσης αισθητήρων προσδίδοντας επιστημονικά χαρακτηριστικά στη μελέτη τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Dodge, B. (1995). “WebQuest: a technique for Internet-based learning” Ανακτήθηκε στις 02 Ιανουαρίου 2011 από τη διεύθυνση http://eric.ed.gov/. Τελευταία πρόσβαση 2 Ιανουαρίου 2011.

Dodge, B. (2001) “FOCUS: Five Rules for Writing a Great WebQuest” Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση http://babylon.k12.ny.us/usconstitution/focus-5%20rules.pdf. Τελευταία πρόσβαση 2 Ιανουαρίου 2011.

Ramsden,  A. Bate, A. (2008). “ Using Word Clouds in Teaching and Learning.” Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: http://opus.bath.ac.uk/474/1/using%2520word%2520clouds%2520in%25. Τελευταία πρόσβαση 28 Δεκεμβρίου 2010.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ 2004, Οδηγίες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση:   

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/31depps_Peribalontikis.pdf. Τελευταία πρόσβαση στις 28 Δεκεμβρίου 2010.

Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις  Ηλεκτρονικές Τέχνες Ε.Π.Ε.

Κόκκοτας Π. (2004). Διδακτική φυσικών επιστημών, Μέρος ΙΙ, Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Ταστσίδης, Π., Χατζημιχαήλ, Μ., Αντωνίου, Π. (2010). Το WebQuest ως Εργαλείο Μάθησης στην Περιβαλλοντική Αγωγή: Διδακτική Πρόταση: «Προβλήματα του Περιβάλλοντος» Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνέδριου Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε,  Γιάννενα

Δαπόντες, Ν.(2007) Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μέρος Ι ). Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: 

http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=46 . Τελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2010

Δαπόντες, Ν.(2008) Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (Μέρος ΙI ). Ανακτήθηκε από τη διεύθυνση: 

http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=46. Τελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2010.  

Ψωμιάδης, Π. & Σκορδούλης, Κ. (2010), Νέες τεχνολογίες στο εργαστήριο περιβαλλοντικών επιστημών, 5ο Πανελλήνιο συνέδριο Π.Ε.Ε.Κ.Π.Ε Γιάννενα. Τελευταία πρόσβαση 4 Ιανουαρίου 2011

Σαλονικίδης,  Ι. (2010) Wordle. Ανακτήθηκε  από διεύθυνση:    http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=402&mode=&order=0&thold=id3 . Tελευταία πρόσβαση 20 Δεκεμβρίου 2010.


 Οι συγγραφείς

Ο Αλέξανδρος Ανδρεάδης είναι καθηγητής φυσικής στο 30 ΓΕ.Λ Θεσ/νίκης και επιμορφωτής Β επιπέδου στις φυσικές επιστήμες. Εργάσθηκε στη συντακτική επιτροπή της εγκυκλοπαίδειας Επιστήμη και Ζωή και από το 1982 ως εκπαιδευτικός σε διάφορα δημόσια σχολεία δ/μιας εκπαίδευσης. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ευρωπαϊκά και περιβαλλοντικά  προγράμματα, στην παραγωγή των ψηφιακών εκπαιδευτικών πακέτων «ΦΩΣ» και «ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Β» για το ΥΠΕΠΘ καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, στο Α και Β επίπεδο στις ΤΠΕ. 

Μιλτιάδης Δοδοντσής είναι καθηγητής Φυσικής (ΠΕ04) και Πληροφορικής (ΠΕ19) στο Φιλίππειο-1οΓυμνάσιο Βέροιας, επιμορφωτής Α’ επιπέδου στις φυσικές επιστήμες. Εργάσθηκε από το 1981 ως εκπαιδευτικός σε διάφορα δημόσια σχολεία δ/μιας εκπαίδευσης. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στις  Νέες Τεχνολογίες (προγράμματα ΚτΠ  της ΓΓΕΕ-ΙΔΕΚΕ στις ΤΠΕ), διοργάνωση πανελλαδικών συνεδρίων για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση,   περιβαλλοντικά  προγράμματα, καθώς και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ και στο Α’ επίπεδο στις ΤΠΕ. Από το 2006 είναι υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) του νομού Ημαθίας.

Ο Κοσμάς Αθανασιάδης είναι Δάσκαλος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας,


 

 [i] Το WordPress είναι μια ελεύθερη και ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων πχ. blogs

[ii] Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, ακόμη και χωρίς να έχουν κάνει εγγραφή

[iii] Πακέτο παραγωγής δικτυακού εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την από απόσταση τηλεκπαίδευση.