Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών – Διερεύνηση των δυνατοτήτων σήμερα στη χώρα μας, Επιμέλεια: Γ. Μπαγάκης, Κ. Σκιά, Εκδόσεις: ΓΡΗΓΟΡΗ, Αθήνα 2015

Συγγραφέας: 

Ένας μικρός τόμος με οκτώ κείμενα από παρουσιάσεις που έγιναν σε ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Διερεύνηση των δυνατοτήτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σήμερα στη χώρα μας»

Ο τόμος χωρίζεται σε δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος, τρία κείμενα καταπιάνονται με την ανάδειξη εναλλακτικών προσπαθειών επιμόρφωσης σε σχολεία μας, όπως:

α) το portofolio επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, μια μορφή επιμόρφωσης που βασίζεται σε εμπειρίες του σχολείου και ενισχύει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών

β) την επιμορφωτική προσπάθεια δημιουργίας δικτύου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με την αξιοποίηση εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία

γ) την επιμόρφωση βασισμένη στο θεσμό του μέντορα (mendoring and coaching).

Στο δεύτερο μέρος, πέντε κείμενα καταπιάνονται με τις πολιτικές επιμόρφωσης, όπως: την εισαγωγική επιμόρφωση, τη συμβολή των θεσμικών οργάνων στην επιμόρφωση, σχολικών συμβούλων και υπεύθυνων καινοτόμων δράσεων και στην αναζήτηση εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση.

Το βιβλίο βοηθάει στην κατανόηση του εκπαιδευτικού πλαισίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και  είναι μια προσπάθεια ανάδειξης καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών στην επιμόρφωση τους.