Εκπαιδευτικοί των Πανεπιστημίων για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Αντιμετωπίζοντας το μέλλον της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για έναν καλύτερο κόσμο

Μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία σχεδιάζεται για να ανανεώσει τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο εξοπλίζοντας τους φοιτητές με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αντισταθμιστούν οι αυξανόμενες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανισότητες.

Το έργο «Εκπαιδευτικοί των Πανεπιστημίων για την Αειφόρο Ανάπτυξη» συγκεντρώνει 55 εταίρους (κυρίως από πανεπιστήμια) 33 χωρών όλης της Ευρώπης και πέραν αυτής, ώστε να επανεξετάσουν πώς τα προγράμματα σπουδών αντιμετωπίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Το  τριετές έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης - Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus , θα επικεντρωθεί στη σύνδεση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) με την προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση γενικά. Το έργο επιδιώκει να προωθήσει την ακαδημαϊκή καινοτομία σε πρακτικές και πρόγραμμα σπουδών δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης της ακαδημαϊκής αριστείας σχετικά με την ΕΑΑ. Με άλλα λόγια, θα υποστηρίξει τους διδάσκοντες ώστε να προετοιμάζουν τους φοιτητές, ανεξάρτητα από το στενό περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκουν ή την ειδικότητά τους. Παράλληλα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν σε βάθος και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την υπευθυνότητά τους για την προώθηση της αειφορίας στον επαγγελματικό τους χώρο αλλά και παγκόσμια και να αναλάβουν την επαγγελματική όσο και την παγκόσμια ευθύνη τους ως προς την αειφορία. Τελικά, το έργο επιδιώκει να συμβάλει στον αναπροσανατολισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς το μέλλον ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου .

Το αντικείμενο του έργου είναι καινοτόμο καθώς λίγα γνωρίζουμε για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι Δεξιότητες των πανεπιστημιακών διδασκόντων οι σχετικές με την ΕΑΑ. Για το λόγο αυτό οι εταίροι θα διεξάγουν μια εμπεριστατωμένη μελέτη που θα χαρτογραφήσει και αναλύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες ακαδημαϊκής ανάπτυξης και αριστείας στην ΕΑΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η συστηματική συλλογή πληροφοριών θα οδηγήσει σε τέσσερις περιφερειακές εκθέσεις και μία πανευρωπαϊκή και για τις 33 χώρες. Οι κορυφαίες καλές πρακτικές που θα εντοπιστούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας έκδοσης όπως και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με υλικά και πηγές. Οι πηγές αυτές θα υποστηρίξουν με τη σειρά τους μια Ακαδημία για την ΕΑΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που επιδιώκει να στηρίξει τα ΑΕΙ στο να εφαρμόσουν προγράμματα για την προώθηση της ΕΑΑ και την αριστεία.

Οι δραστηριότητες του έργου συνδέονται στενά με το COPERNICUS ALLIANCE - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, και τη «Συνθήκη Ρίο +20 για την Ανώτατη Εκπαίδευση», η οποία εγκαινιάστηκε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012. Ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας, το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire (Ηνωμένο Βασίλειο – Βόρειος Συντονιστής), συνεργάζεται πολύ στενά με τρεις βασικούς εταίρους και Περιφερειακούς Συντονιστές: το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Ισπανία - Νότιος Συντονιστής), το Charles University (Δημοκρατία της Τσεχίας – Ανατολικός Συντονιστής), και το Πανεπιστήμιο Leuphana Luenenburg (Γερμανία, Δυτικός Συντονιστής).

Από την Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω της Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE) μέσω του Προγράμματος MEdIES οι οποίοι καλούνται να μοιραστούν εμπειρίες με τα άλλα ιδρύματα ώστε να προωθηθεί η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών προς την αειφορία, με επίκεντρο την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα αυτό αφενός θα αξιοποιήσει και αφετέρου θα ενισχύσει την εμπειρία της «Χάρτας των Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και των συναφών δράσεων, αλλά και του Δικτύου των Μεσογειακών Πανεπιστημίων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΑΑ) με έμφαση στην ΕΑΑ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Έργο: Email: ue4sd@glos.ac.uk , Web: http://www.ue4sd.eu

Χάρτα: http://www.chem.uoa.gr/personel/Laboratories/EnvironChem/pdf/Xarta_GREEN_UNIV_GR.pdf

Δίκτυο Μεσογειακών Παν/μίων για την ΑΑ: http://www.medies.net/staticpages.asp?aID=496