1η Επιστημονική Συνάντηση της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α - Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών. H Έρευνα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Συγγραφέας: 
Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Η  Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργάνωσε στην Αθήνα, στις  20 και 21 Ιουνίου 2014, την η 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών με θέμα: «Η έρευνα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». 

Στόχος της συνάντησης ήταν να μπουν οι βάσεις για τη σύσταση μιας ζωντανής, δραστήριας και δημιουργικής επιστημονικής κοινότητας νέων ερευνητών, οι οποίοι θα εξελίξουν την έρευνα στα πεδία της ΠΕ/ΕΑΑ, στη χώρα μας και διεθνώς. 

Η  Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή θεματικών Εργαστηρίων. Κατά την πρώτη μέρα της Συνάντησης  παρουσιάστηκαν 49 εργασίες Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, σε τρείς κύκλους εργαστηριών,  στις εξής Θεματικές Ενότητες:

  • Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την Π.Ε
  • Αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα/ ζητήματα
  • Ενεργοποίηση τοπικών και σχολικών κοινοτήτων μέσω και στο πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑΑ 
  • Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μελλοντικών εκπαιδευτικών για περιβαλλοντικά ζητήματα 
  • Αναλυτικά προγράμματα σπουδών και ΠΕ/ΕΑΑ 
  • Ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση στην ΠΕ/ΕΑΑ 
  • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ/ΕΑΑ
  • Δημιουργική σκέψη και ΠΕ/ΕΑΑ
  • ΠΕ/ΕΑΑ σε άτυπα και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης

  Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών της Συνάντησης, οι συντονιστές των εργαστηριών παρουσίασαν:

  1. Συνοπτική έκθεση των εργαστηρίων της προηγούμενης ημέρας
  2. Την υλοποιούμενη έρευνα στην ΠΕ/ ΕΑΑ στα Ελληνόφωνα ΑΕΙ, σε επίπεδο Μεταπτυχιακών Σπουδών α' και β΄ κύκλου

  Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις  διαπιστώσεις,  τις  προτάσεις και τις προοπτικές για την έρευνα στην ΠΕ/ ΕΑΑ. Συνοπτικά διαπιστώθηκε ότι: Μεγάλο μέρος εργασιών έγιναν στο πεδίο της τυπικής Εκπαίδευσης  και λιγότερες  αφορούσαν στη μη τυπική εκπαίδευση. Οι περισσότερες είχαν σχέση με την διερεύνηση αντιλήψεων  και λιγότερες  με  τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ενώ υπάρχουν πεδία έρευνας στην ΠΕ/ΕΑ, που δεν καλύφτηκαν.

  Ακολούθησαν προβληματισμοί σχετικά με την ανάγκη σύνδεσης θεωρίας και πράξης, τη μεθοδολογία (έγιναν σχόλια για μεθοδολατρεία), την πρόσβαση των ερευνητών στα σχολεία (δυσκολίες), τη Δημοσιοποίηση των ερευνών

  Η συζήτηση κατέληξε με προτάσεις για ποιοτική έρευνα και χρηστική στην πράξη, για την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και με τα μέλη της ΠΕΕΚΠΕ και τέλος αναγνωρίστηκε η χρησιμότητα αυτής  της συνάντησης και προτάθηκε να  οργανωθεί σε 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη