Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και ορισμένες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του

Ενότητα: 
Ετικέτες: 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 1980 με χρηματοδότηση του «Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών». Εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Το ΕΚΤ, όπως περιγράφεται στον Ιστότοπό του (http://www.ekt.gr) στοχεύει σε:

  • Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος υποστηρικτικού για την Έρευνα και την Τεχνολογία.
  • Λειτουργία ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτής πρόσβασης για ψηφιακό περιεχόμενο Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Λειτουργία σύγχρονου ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης σε τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας με παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έμφαση στις λειτουργίες συλλογής, ψηφιοποίησης, οργάνωσης και διάθεσης
  • Συλλογή και απεικόνιση στοιχείων για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Ελλάδα καθώς και παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των άλλων, βασική διαδικτυακή υπηρεσία, που παρέχεται από το ΕΚΤ είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρονικό περιεχόμενο για όλους τους τομείς Επιστήμης και Τεχνολογίας και παρέχει, με ολοκληρωμένο τρόπο, στο χρήστη δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε ενότητες πληροφόρησης όπως:

α) Αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, όπου περιλαμβάνονται πάμπολλες ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέγοντας κανείς το αποθετήριο που τον ενδιαφέρει, αποκτά ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό (ορισμένα ΚΠΕ έχουν αποθέσει δικό τους εκπ/κό υλικό, π.χ. το ΚΠΕ Καλαμάτας και το ΚΠΕ Μελίτης), ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται πρόσβαση στα «Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών», «Αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη», «Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα», «Αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)», «Εργάνη/Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου», «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ /με ψηφιακές συλλογές Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», «Ήλιος/με πλούσιο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών».

β) Διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing (www.ekt.gr/epublishing), όπου παρέχεται Ανοικτή Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, εκδοτικές υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα και μία δυναμική πλατφόρμα που συγκεντρώνει έγκριτες δημοσιεύσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών. Στην πλατφόρμα αυτή, στις 26/03/2014, φαίνονταν καταχωρημένα 14 ηλεκτρονικά βιβλία, 15 ηλεκτρονικά περιοδικά και 43 Πρακτικά Συνεδρίων.

Θα ήταν ίσως ωφέλιμη για τον κόσμο της Εκπαίδευσης και όχι μόνον, η ανάρτηση των Πρακτικών των 6 (έξι) Πανελληνίων Συνεδρίων της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. και σε αυτήν την Πλατφόρμα.  Άλλωστε η υψηλή ποιότητα των ανακοινώσεων των Συνεδρίων μας, επιβάλλει τη δημοσιοποίησή τους με όσο το δυνατό περισσότερους τρόπους, ώστε να είναι προσιτές σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους.

γ) Άλλες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, όπου δίνεται η δυνατότητα περιήγησης στους καταλόγους ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών που έχουν οργανωθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και φιλοξενούνται στα υπολογιστικά του συστήματα.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να ξεφυλλίσουν πλούσιες συλλογές πολιτιστικής και εκπαιδευτικής αξίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών που προσφέρουν μέρος του υλικού τους ελεύθερα στο διαδίκτυο.

δ) Δείκτες έρευνας, όπου παρουσιάζονται σε ψηφιακό περιβάλλον αξιόπιστα στοιχεία, καθιερωμένοι δείκτες και εξειδικευμένες εκδόσεις που αποτελούν τη βάση γνώσης του ελληνικού συστήματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.
Στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων και η παροχή ολοκληρωμένης πληροφορίας για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, τις εθνικές επιδόσεις στην καινοτομία και γενικότερα την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο ζωής της και τις ποικίλες πτυχές της.

ε) Παραγγελία Δημοσιευμάτων (άρθρα, πρακτικά, βιβλία, διατριβές), όπου παρέχεται η δυνατότητα, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου να εξασφαλίζει πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διδακτορικών διατριβών, βιβλίων. Η αναζήτηση των πρωτοτύπων γίνεται σε ένα μεγάλο εύρος πηγών στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. 

 Εν κατακλείδι, η Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (εκτός των άλλων), είναι αξιοποιήσιμη από φορείς και πρόσωπα που επιθυμούν

  • είτε να κοινοποιήσουν τις εργασίες που έχουν κάνει στον τομέα της Έρευνας και της Παραγωγής Εκπαιδευτικού και άλλου υλικού Επιστήμης και Τεχνολογίας (κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα την όλη δουλειά τους)
  • είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε όσα από τα προαναφερόμενα τους ενδιαφέρουν.

 Σε κάποιες των περιπτώσεων απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού (π.χ. για «κατέβασμα» σε αρχεία Pdf διδακτορικών διατριβών από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών).

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  στο  http://www.ekt.gr

Καλή πλοήγηση και αξιοποίηση.

(Η πληροφόρηση αντλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΤ).