Οι Λιμνοθάλασσες Επανομής και Αγγελοχωρίου. Έργο ACCOLAGOONS

Συγγραφέας: 

Η θαλάσσια παράκτια ζώνη αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωμορφολογίας της Ελλάδας. Στη ζώνη αυτή συναντάμε ποικιλία οικοτόπων, οι οποίοι αποτελούν ενδιαίτημα πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Παράλληλα, συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, γεγονός που επιβεβαιώνει μεν την αξία της, αλλά και επιφέρει πιέσεις στο περιβάλλον.

Ένα τέτοιο κομμάτι αυτής της παράκτιας ζώνης, αποτελούν και οι περιοχές των Λιμνοθαλασσών Επανομής και Αγγελοχωρίου, που βρίσκονται ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και είναι ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές, καθώς διακρίνονται από τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

 Στη ζώνη αυτή φιλοξενείται ένα πλήθος ειδών ορνιθοπανίδας, ενώ στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής απλώνονται λιβάδια του προστατευόμενου είδους Posidonia oceanica, γνωστού ως «λιβάδια Ποσειδωνίας». 

Αναγνωρίζοντας την υψηλή οικολογική και κοινωνικο-οικονομική αξία των λιμνοθαλασσών και της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της περιοχής αυτής, το έργο LIFE «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» , με φορέα υλοποίησης τον  Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.).   έθεσε ως βασικό στόχο την αειφορική διατήρηση και προστασία τους, μέσα από έναν σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό ολοκληρωμένης διαχείρισης, εντάσσοντας την υλοποίηση του στο πλαίσιο του LIFE+ Nature and Biodiversity 2009

 Το Έργο περιλαμβάνει 4 άξονες Παρεμβάσεων, με 19 δράσεις.

  1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Μελέτες και Σχέδια)
  2. Υλοποίηση τεχνικών έργων και υποδομών
  3. Προβολή και Δημοσιοποίηση του έργου. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
  4. Ενίσχυση και παρακολούθηση της λειτουργίας του Έργου

 Περιοχές του ACCOLAGOONS

 Λιμνοθάλασσα Επανομής και η Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη - συνολική έκταση 830,38 εκτάρια, 5 χλμ ΝΔ του οικισμού Επανομής: μικρή λιμνοθάλασσα, αμμώδης ακτή, χείμαρροι, αμμόλοφοι, αμμοθίνες και θαλάσσια ζώνη. «Καταφύγιο άγριας ζωής» βάσει εθνικής νομοθεσίας. Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα.

Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου ή Μεγάλου Εμβόλου - συνολική έκταση 377,2 εκτάρια, 1 χλμ ΝΔ του οικισμού  Αγγελοχωρίου: παράκτια λιμνοθάλασσα, έλη, αλυκές, αμμοθίνες και θαλάσσια ζώνη (υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας και αλατούχες στέπες).

Παράδεισος για τα πουλιά και άλλους κατοίκους..

 Οι περιοχές  είναι σημαντικές  για τα Πουλιά, καθώς αναπαράγονται, τρέφονται και διαχειμάζουν πολυάριθμα είδη πουλιών (217 στη Λ/Θ Επανομής και 173 στη Λ/Θ Αγγελοχωρίου). Από αυτά 64 και 48 είδη αντιστοίχως είναι σπάνια και απειλούμενα.

Στις λιμνοθάλασσες, στους πλημμυρισμένους αλμυρόβαλτους, τις αλυκές φωλιάζουν αβοκέτες, καλαμοκανάδες, θαλασσοσφυριχτές, νεροχελίδονα και αναζητούν την τροφή τους κορμοράνοι, φοινικόπτερα και μαυροκέφαλοι γλάροι.

Τις παραλίες επισκέπτονται επίσης λαγγόνες, νανογλάρονα και χειμωνογλάρονα, ενώ στους αμμόλοφους μπορεί κανείς να δει πετροτουρλίδες και μικρογαλιάντρες.

 Εδώ επίσης βρίσκουν  καταφύγιο και πολλά αμφίβια, ερπετά και θηλαστικά: πράσινοι φρύνοι, δενδροβάτραχοι, χελώνες, βαλκανόσαυρες, λαφιάτες, σκαντζόχοιροι, λαγοί και λαγόγυροι είναι μερικά από αυτά. Σημαντικά είδη ψαριών είναι η Ταινιοσακοράφα και ο Ζαχαριάς ή Ζαμπαρόλα.

 Η σημασία της προστασίας των παράκτιων λιμνοθαλασσών

 Αποτελούν φυσικά εμπόδια εναντίον πλημμυρών και φαινομένων διάβρωσης.

  • Στηρίζουν ποικίλες και πολύτιμες μορφές ζωής.
  • Αποθηκεύουν νερό και εμπλουτίζουν τα υπόγεια ύδατα.
  • Λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα καθαρισμού του νερού από ρύπους.
  • Προστατεύουν από καύσωνες και πλημμύρες.
  • Παρέχουν φυσικούς πόρους για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων.
  • Αποτελούν σημαντικούς τόπους αναψυχής, επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Αν δεν προστατευτούν, τότε προκαλείται ρύπανση υδάτων, ευτροφισμός, καταστροφή πολύτιμων ενδιαιτημάτων, εξαφάνιση ειδών χλωρίδας, όχληση ορνιθοπανίδας, αισθητική αλλοίωση  του τοπίου. Έτσι, προκαλούνται και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής του.

Α ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ACCOLAGOONS

Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ημερίδα Ενημέρωσης της Τοπικής Κοινωνίας για το Έργο, με θέμα: 

«Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου», στα πλαίσια της Δράσης D1: Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης του προγράμματος, με φορέα υλοποίησης τον  Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡ.ΘΕ.).

Η ημερίδα είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  και όλων των εμπλεκομένων φορέων (Αρχές, Εθελοντικές Οργανώσεις, Φορείς, Εκπαιδευτική Κοινότητα, κ.ά.) για την αξία των περιοχών, των απειλών που δέχονται και των δράσεων του έργου, για να  ενισχύεται η ενεργοποίηση  και συμμετοχή, σε δράσεις  προστασίας των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία έδωσαν αφορμή για πολλές και ουσιώδεις παρεμβάσεις στο τέλος των εισηγήσεων.

Τα συμπεράσματα συγκλίνουν στο ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης του κοινού, παράλληλα όμως και διάθεση από την τοπική κοινωνία, να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών.

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής για το έργο, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Κοινού.

Σημειώθηκε δε ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι η περιοχή αξίζει να αναδείξει τους  τουριστικούς της αλλά και περιβαλλοντικούς πόρους, με τρόπο που θα δώσει οικονομικά οφέλη στους κατοίκους, σε βάθος χρόνου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.accolagoons.gr