1 (46)

Τεύχος: 1 (46)

 • Ύστερα από την απουσία δύο χρόνων, κυκλοφορεί και πάλι το περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ, «για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική Εκπαίδευση», σε νέα πια μορφή, συνεχίζοντας με επιμονή να βάζει την περιβαλλοντική οπτική, μέσα στα εκπαιδευτικά πράγματα.
 • Ο όρος βασισμένη στον «τόπο» εκπαίδευση (place-based education) είναι μεν ένας σχετικά νέος όρος στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία καθώς έχει εμφανιστεί την τελευταία δεκαπενταετία, όμως, οι θεωρίες και οι πρακτικές που αντιπροσωπεύει βρίσκονται πολλές δεκαετίες πίσω. Όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, η εμφάνιση του όρου place-based education, συνδέεται α) με το γεγονός ότι όροι «τόπος» (place) και «αίσθηση του τόπου» (sense of place) τελευταία έχουν μεγάλη απήχηση σε πολλά επιστημονικά πεδία β) την ανάπτυξη μιας ευρύτερης κοινωνικής κίνησης αποκαλούμενης «νέος τοπικισμός» (the new localism) και γ) την αντίδραση στα ομογενοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινούς στόχους μεταξύ των οποίων και η επίτευξη ενιαίων στάνταρ σε εθνικό και λίγο πολύ σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αγνοούν την κοινότητα (Gruenewald & Smith, 2008). Όπως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, η κίνηση place-based education έχει πολλούς υποστηρικτές αλλά και επικριτές. Πριν όμως προχωρήσουμε στην παράθεση των απόψεων και τη σχετική συζήτηση γύρω από αυτόν τον όρο, είναι σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις βασικές έννοιες «τόπος» (place) και «αίσθηση του τόπου» (sense of place) που είναι κεντρικές στην κίνηση αυτή καθώς και στην έννοια «νέος τοπικισμός».
 • Βρισκόμαστε στο σχολικό έτος 2011-12. Ο πρώτος κύκλος των Ερευνητικών Εργασιών στα Λύκεια ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος βρίσκεται «εν εξελίξει». Οι προβληματισμοί, τα ερωτήματα, οι προτάσεις και οι ιδέες διασταυρώνονται ακατάπαυστα και ορμητικά, για να αναζητήσουν κοινά σημεία και διαφορές, συνθέσεις και υπερβάσεις, αδυναμίες και δυνατότητες. Άλλοτε ζωντανά, σε οργανωμένες συναντήσεις, άλλοτε ταξιδεύοντας μέσα στον άυλο ωκεανό των «dots». Αφού, λοιπόν, το περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ έφτιαξε τη δική του νησίδα επικοινωνίας μέσα στον ίδιο ωκεανό (καλορίζικη να’ ναι), ας μιλήσουμε διαδικτυακά για τις Ερευνητικές Εργασίες.
 • Οι Ερευνητικές Εργασίες κλείνουν ένα χρόνο εφαρμογής στην Α’ Λυκείου και από τη νέα σχολική χρονιά εισάγονται στη Β’. Με αφορμή αυτή την χρονική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που αναδύθηκαν κατά την υλοποίηση τους η παρούσα εργασία επιχειρεί ένα κριτικό αναστοχασμό σε μια καινοτομία που τάραξε πολύ τα σχολικά ύδατα.
 • Το αειφόρο σχολείο είναι ένα όραμα που προσανατολίζει στη συνολική αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του επιχειρούν αλλαγές στο παιδαγωγικό, το κοινωνικό/οργανωσιακό, και το τεχνικό επίπεδο λειτουργίας του. Είναι σαφές ότι η οικοδόμηση ενός τέτοιου τύπου σχολείου προϋποθέτει αλλαγές, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και βαθιές αλλαγές στην εκπαίδευση. Σε μια σχολική μονάδα η οποία προσπαθεί να λειτουργήσει ως αειφόρο σχολείο σημαντική είναι η δημιουργία ενός στοχαστικοκριτικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται δράσεις, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της εκπαιδευτικής, και της τοπικής κοινότητας. Στηριζόμενοι στις παραπάνω θεωρητικές παραδοχές και στους δείκτες που προτείνονται στο πλαίσιο του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, επιχειρήθηκε ο μετασχηματισμός ενός Δημοτικού Σχολείου σε αειφόρο. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να αναδείξει τις αλλαγές που επιτεύχθηκαν αλλά και τις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την προσπάθεια αυτή. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης και τα συμπεράσματα που θα παρουσιαστούν προέκυψαν από την επιτόπια παρατήρηση των δράσεων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.
 • Τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνήθως υλοποιούνται με τη μέθοδο project, επίλυσης προβλήματος, χρονογραμμής ή και μελέτης πεδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγεται μεικτός σχεδιασμός. Σε όλες τις περιπτώσεις προτείνεται η παιδαγωγική ομάδα (εκπαιδευτικοί και μαθητές) να επιλέγει το θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους και να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με στοιχεία βιωματικότητας και άμεση επαφή με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα. Με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να εισάγονται εφαρμογές των ΤΠΕ υποστηρίζοντας τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, ψηφιακή επεξεργασία εικόνων και προβολή παρουσιάσεων με το PowerPoint. Σήμερα, με τη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και του internet, των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και των κοινόχρηστων δικτυακών εφαρμογών οι υποστηρικτικές δραστηριότητες των σχολικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων μπορούν να εμπλουτιστούν και να αναβαθμιστούν ποιοτικά αξιοποιώντας, σε όλα σχεδόν τα στάδιά υλοποίησης τους σύγχρονα λογισμικά και εφαρμογές Web 2.0.
 • Η εργασία αναφέρεται στη δημιουργία μιας μαθησιακής κοινότητας, όπου μαθητές δύο Γυμνασίων (2ου Γυμνασίου Λαγκαδά & Γυμνασίου Γαζίου Κρήτης) συνεργάστηκαν το σχολικό έτος 2010-11 σε έναν ιστοχώρο wiki για την προβολή του τόπου τους. Η αλληλεπίδραση μαθητών με διαφορετικές εμπειρίες, συμπεριφορές και βιώματα προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για οικοδόμηση της γνώσης, ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων. Η διδακτική παρέμβαση είναι μία εναλλακτική πρόταση για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, που μπορεί όμως να εφαρμοστεί και σε άλλα καινοτόμα προγράμματα ή διδακτικά αντικείμενα, με τους μαθητές να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τα αντικείμενα της μάθησης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους. Μέσα από τη δραστηριότητα οι μαθητές συνθέτουν γνώσεις, ενώ παράλληλα καλούνται να επιλύουν προβλήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή ζωή
 • Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ένα μοντέλο αξιολόγησης των ΣΠΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το σχεδιασμό, τη δόμηση και την υλοποίησή τους το οποίο προέκυψε μέσα από μια ενδελεχή επισκόπηση της ελληνικής και ξένης σχετικής βιβλιογραφίας. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της έρευνας αξιολόγησης ενός ΣΠΠΕ δημιουργήθηκαν 9 αντικείμενα αξιολόγησης με 46 αξιολογικά κριτήρια-δείκτες, τα οποία αποτελούν και τα ερευνητικά ερωτήματα. Αναλύονται οι στόχοι της αξιολόγησης, ο τύπος και το μοντέλο της αξιολόγησης που θα επιλεγεί, το περιεχόμενο των σταδίων αξιολόγησης, τα αντικείμενα, οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι αποδέκτες της έκθεσης αξιολόγησης, προβλήματα που συνήθως προκύπτουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
 • Κατά το σχολικό έτος 2011-12, εφαρμόστηκε πιλοτικά το νέο Πρόγραμμα Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 188 σχολικές μονάδες: 21 Νηπιαγωγεία, 99 Δημοτικά Σχολεία και 68 Γυμνάσια όλης της χώρας. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα Σπουδών εισάγεται το μάθημα Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την  Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) στο υποχρεωτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, έτσι ώστε να δίνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες η δυνατότητα να αποκτήσουν σχετικές με το περιβάλλον γνώσεις, στάσεις και ικανότητες.

 • Τα μεθοδολογικά μοντέλα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που μπορούν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δύο:

 • Στη σημερινή εποχή οι μαθητές των σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης αλλά και κατόπιν, όσοι απ’ αυτούς αποφοιτήσουν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση εισέρχονται σε ένα αβέβαιο μέλλον εξαιτίας του ταχύτατα μεταβαλλόμενου κοινωνικού και οικολογικού περιβάλλοντος. Σ’ αυτό το περιβάλλον χρειάζονται την προσαρμοστικότητα, την ευρηματικότητα και την αυτονομία αλλά κυρίως την πίστη σε αντικειμενικές αξίες σχετικά με την ανθρώπινη ζωή αλλά και με την ζωή στον πλανήτη μας γενικότερα.

 • Η καινοτόμος δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Νερό, πηγή ζωής» από τον εκπαιδευτικό Σπινθηρόπουλο Χαράλαμπο και τους/τις μαθητές/τριες του Δ1΄ τμήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου – Κορδελιού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010 – 11. Το πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε επιμέρους ενότητες - υποθέματα, οι οποίες σε γενικές γραμμές αφορούσαν: α) στον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με τη σπατάλη νερού στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, β) στις επιπτώσεις που έχει, στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, η αλόγιστη διαχείριση του νερού (λειψυδρία), γ) στους τρόπους εξοικονόμησης του δ) στα προβλήματα που δημιουργούνται από τη ρύπανση – μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, ε) στην ατομική και συλλογική ευθύνη, αλλά και στις δυνατότητες που διαθέτει ο άνθρωπος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης στ) στα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείριση του νερού τόσο σε οικολογικό επίπεδο (προστασία περιβάλλοντος - υγρότοπων - χλωρίδας - πανίδας) όσο και σε σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
 • Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2011-2012, επέλεξε να ασχοληθεί με το θέμα «Εθελοντισμός, στάση ζωής». Αφορμή ήταν το γεγονός ότι το 2011 ανακηρύχθηκε διεθνές έτος εθελοντισμού. Σκεφθήκαμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τους άλλους αλλά εμείς οι ίδιοι να αφυπνιστούμε και να αναλάβουμε ενεργά δράσεις.
 • Με αφορμή την ενότητα «Μες στο Μουσείο» απ’ το βιβλίο της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού ασχοληθήκαμε εκτενέστερα με τα είδη μουσείων και δώσαμε βαρύτητα στο Λαογραφικό μουσείο. Μόλις τελειώσαμε την ενότητα οργανώσαμε μία μικρή λαογραφική έκθεση στην αίθουσά μας. Οι μαθητές έφτιαξαν χειροποίητες προσκλήσεις και κάλεσαν τους γονείς τους για το επόμενο μεσημέρι.
 • Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ανάπτυξη ο θεσμός των σχολικών συμπράξεων στα πλαίσια του προγράμματος Comenius. Οι συμπράξεις στοχεύουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία της Ευρώπης να συνεργάζονται σε κάποιο κοινό θέμα (περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κ.α.). Επιδιώκουν την αλληλογνωριμία μαθητών και εκπαιδευτικών, την επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Αξιοποιούν τις ΤΠΕ και συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και παιδαγωγικών καινοτομιών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Από το 1995, που η ΕΕ προώθησε το πρόγραμμα Comenius στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε μια σύμπραξη. Το θετικό αποτέλεσμα των συμπράξεων στην εκπαιδευτική διαδικασία οδήγησε στην αναγνώριση και καταξίωσή τους και στην αύξηση των προγραμμάτων που κατατίθενται για έγκριση στον Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
 • Το 2o Δημοτικό Σχολείο Πεύκων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/Comenius-Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, υλοποίησε τη διετία 2010-12 πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το νερό με τίτλο «Water, Aqua - The Essential Resource».
 • Η Περιβαλλοντική Ομάδα του 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, στα πλαίσια του προγράμματος Comenius - “ European shared treasure”:
 • Τα ονομαζόμενα «σκουπίδια», τα αστικά στερεά απορρίμματα (ΑΣΑ) έχουν αξία. Αποτελούν είτε πρώτες ύλες είτε ενδιάμεσα προϊόντα, που η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων. Τα ΑΣΑ, αφού προέρχονται από προϊόντα, έχουν ενσωματωμένη εργατική δύναμη και υπεραξία (που ιδιοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και οι διαχειριστές της υπεραξίας), τις οποίες πλήρωσαν τελικά οι πολίτες αγοράζοντας τα προϊόντα. Τα ΑΣΑ λοιπόν, αποτελούν πλούτο που ανήκει στους πολίτες.

 • Το σωματείο «ΔΡΥΑΣ» (www.dryas.eu) για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό του Κάτω Ολύμπου-Ανατολικού Κίσαβου-Πηνειού και Τεμπών, στην προσπάθειά του για την ανάδειξη και την παιδευτική αξιοποίηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Κάτω Ολύμπου, του Πηνειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό φάκελο με υλικό το οποίο εγκρίθηκε από το Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Αριθμ. Πρωτ. 69421/Γ7 14/7/2010.
 • Επιστολή του Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ στη Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Αγωγής Υγείας - Πολιτιστικών θεμάτων).
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από τη Συνάντηση των Πανελληνίων Eπιστημονικών Eνώσεων Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων με το νέο Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου στις 24-07-2012
 • Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι του Συνεδρίου είναι: Η αποτίμηση της 20ετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, Οι προοπτικές της, αφενός υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου στο πλαίσιο επικείμενων θεσμικών αλλαγών, Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική - οικονομική - πολιτισμική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του στις 18/2/12 εφαρμόζοντας την απόφαση της Θ΄ Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της Ένωσης, αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της Μακεδονίας. Θέμα του συνεδρίου είναι: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ σε Εποχή Κοινωνικής-Οικονομικής & Περιβαλλοντικής Κρίσης. - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-
 • Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Στυλίδας πραγματοποιήθηκε η Θ΄ Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης με συμμετοχή περίπου 50 μελών μας από αρκετά Παραρτήματα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Σημειώνουμε ότι ήδη το ΚΠΕ Στυλίδας είχε διοργανώσει σεμινάριο δια βίου Μάθησηςαπό το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου που είχε μεγάλη επιτυχία παρά τη μικρή συμμετοχή μελών μας.
 • Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παράρτημα Ν. Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Comenius – Συμπράξεις Comenius Regio, στο οποίο συμμετέχει, έλαβε μέρος ενεργά και με θετική αξιολόγηση (η οποία έγινε μετά το τελικό σεμινάριο στις 20/7/2012 μεταξύ των μελών και του Δ.Σ.) όσον αφορά τη επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
 • Με την επιλογή της Ντίνας Ταμουτσέλη να μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο του Rogert A. Hart «Τα παιδιά συμμετέχουν», έρχεται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα ένα εξαιρετικό βιβλίο, που μπορεί να ενδυναμώσει και να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς, που με τις διδακτικές προσεγγίσεις και επιλογές τους, μπορούν να δώσουν τη δύναμη στα παιδιά, στα σχολεία και την τοπική κοινότητα, μέσα από τη συνεργασία, τη συμμετοχικότητα και τη δράση, να συμβάλλουν στην αλλαγή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πραγματικότητας τους, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
 • Πρόκειται για μια επιστημολογική, μεθοδολογική, κοινωνική και κριτική αποτίμηση της 30χρονης πορείας του θεσμού της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Π.Ε) στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, μέσα από τη μελέτη «νέων» γνωστικών και ερευνητικών δεδομένων της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και από την εμπειρία, διδασκαλία, εποπτεία, έρευνα και γνώση που ο Αρτέμης Αθανασάκης βίωσε στη διάρκεια εφαρμογής του θεσμού της Π.Ε.
 • «Η Απελευθέρωση των Ζώων» είναι το βιβλίο που επηρέασε όσο κανένα άλλο το σύγχρονο κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων και το οποίο όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, το 1975, προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη αποκαλύπτοντας τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα ζώα των μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων και τα πειραματόζωα.
 • Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει κείμενα των Peter Singer, Tom Regan, Josephine Donovan και Lori Gruen, δηλαδή τεσσάρων από τους πιο καταξιωμένους φιλοσόφους που ασχολούνται με το πεδίο της ηθικής για τα ζώα (animal ethics).
 • Ένα γλυκό παραμύθι, γραμμένο από τον υπεύθυνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας, για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και όχι μόνο. Χρήσιμο εργαλείο για γονείς, δασκάλους και κυρίως τους νηπιαγωγούς, που προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά, να κατανοήσουν τον περίπλοκο κόσμο γύρω τους.
Εγγραφή στο 1 (46)